ประกาศหมดอายุ! เจ้าของประกาศนี้ไม่ได้มีการอัพเดทประกาศมากกว่า 30 วัน รายละเอียดของประกาศนี้อาจจะเก่าเกินไป
หากคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าของประกาศ คุณ yuttana suekwamsue เบอร์โทรศัพท์ 0809478941

www.i-dea4u.com มีบริการ แนะนำ หัวข้อ โปรเจค ปรึกษา โปรเจค ฟรี มีบริกการเอกสาร ตัวอย่าง โปรเจค

ความต้องการ

ขาย

ราคา

฿ 100

แจ้งลบ

รายละเอียดประกาศ

www.i-dea4u.com มีบริการ แนะนำ หัวข้อ โปรเจค ปรึกษา โปรเจค ฟรี มีบริกการเอกสาร ตัวอย่าง โปรเจค รูปเล่มปริญญานิพนธ์ โปรเจค สมบูรณ์ เอกสารนำเสนอ หัวข้อโปรเจค มากกว่า 1000 เรื่องพร้อมกับของแถมไฟล์งาน VB6 VB2005 VB2008 ที่เสร็จแล้วเกือบ 90% สามารถนำไปแก้ไขหรือเอาไปเป็นตัวอย่าง พร้อมกับ วงจรมากกว่า 1000 วงจรรวมทั้งหมดในแผ่นดูรายละเอียดที่ www.i-dea4u.comตัวอย่างรายชื่อโปรเจคบางส่วน-การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแนะแนวทางการยึดส่วนปลายของตะปูยึดกระดูกภายใน โดยวิเคราะห์จากภาพเอกซเรย์-การใช้เว็บไซต์ห้องสมุดกรมบัญชีกลางของบุคลากรกรมบัญชีกลาง-การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนบนอินเทอร์เน็ตของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร-การบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล ORACLE ของกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์-การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบริหารงานให้บริการซ่อมบำรุงและสอบ เทียบมาตรวัดน้ำมัน กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ่งในธุรกิจซ่อมบำรุงมาตรวัดน้ำมัน-การเปรียบเทียบโปรแกรมตรวจหาการบุกรุกเครือข่ายระหว่างโปรแกรมสนอร์ทและเรียลซีเคียวภายใต้ปัจจัยการโจมตี-การพัฒนาบทเรียน e-Learning วิชาการสื่อสารข้อมูล สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล-การพัฒนาบทเรียน e-Learning เรื่องระบบสื่อสารไมโครเวฟวิชาวิศวกรรมไมโครเวฟ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2543) วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล-การพัฒนาบทเรียน e-Learning แบบปฏิสัมพันธ์ วิชาการวิเคราะห์ระบบและการออกแบบ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง-การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชาการออกแบบและจัดองค์การโรงพิมพ์-การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน-การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียเรื่องสารกึ่งตัวนำ ไดโอด และทรานซิสเตอร์-การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเตอร์เน็ต วิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กรมอาชีวศึกษา-การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเตอร์เน็ตแบบ WBI สำหรับเครือข่าย KMITNBonline วิชาฐานข้อมูลเบื้องต้น หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สถาบันราชภัฏ-การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตแบบ WBI สำหรับเครือข่าย KMITNBonline วิชาโครงสร้างข้อมูล-การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการประมวลผลข้อมูลและแฟ้มข้อมูล หลักสูตรสถาบันราชภัฏ-การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง-การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับการฝึกอบรมบนอินเทอร์เน็ตเรื่อง คอนกรีตเทคโนโลยีสำหรับพนักงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ-การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิชาหลักการเขียนโปรแกรม-การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง กล้วยและการแปรรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาวิทยาศาสตร์ 2 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิตบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX 2004 ขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลทั่วไป-การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอบบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้ Web-based Interactive Multimedia Learning (WIML)-การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดียเรื่องโขนวิชาไทยศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการโรงแรม-การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อใช้ในการฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่อง มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001-การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยใช้แผนผังทางปัญญาที่ส่งเสริมความคงทนในการเรียน วิชาการสื่อสารมวลชน-การพัฒนาบทเรียนบนเว็บด้วยโมเดล FOCCO-การพัฒนาบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต โดยใช้รูปแบบของเวิล์ดไวด์เว็บบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต-การพัฒนาบมเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเตอร์เน็ต วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง-การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศชั้นเรียน โรงเรียนระดับประถมศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต-การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนกรณีศึกษาโรงเรียนสุรพินทร์พิทยา จังหวัดสุรินทร์-การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดตารางการเรียนการสอนและชั่วโมงสอนพิเศษ กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี-การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารระบบงานแผนกบริการอุตสาหกรรมกลาง กรณีศึกษา บริษัทเอเชีย แปซิฟิค คอมโพเน้นท์ส จำกัด-การพัฒนาระบบสารสนเทศงานประชุม กรณีศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี-การพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ทดสอบวิชาการบนระบบเครือข่ายท้องถิ่นของวิทยาลัยลุ่มน้ำปิง-การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ เรื่องศิลปะสมัยใหม่ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545-การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียเรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิคเบื้องต้น สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ-การพัฒนาและหาประสิทธิภาพระบบการจัดการเรียนการสอน และบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษาวิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศ-การพัฒนาโปรแกรมการจัดการระบบงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป-การพัฒนาโปรแกรมควบคุมการทดสอบดินด้วยไมโครคอมพิวเตอร์-การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเปรียบเทียบสีบนจอคอมพิวเตอร์ กับสีพิมพ์ที่ได้จากเครื่องพิมพ์แบบพ่นน้ำหมึก-การพัฒนาโปรแกรมทะเบียนและวัดผลโดยใช้บาร์โค้ด และวิธีบันทึกผลการเรียนแบบไขว้ด้วยวิธีการกำหนดความสำคัญ-การพัฒนาโปรแกรมระบบการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตที่มีการสื่อสารแบบ 2 ทาง-การพัฒนาโปรแกรมหาความแตกต่างของสีบนจอภาพกับสีที่พิมพ์ออก ผ่านเครื่องพิมพ์สีแบบเลเซอร์-การพัมนาระบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย เพื่อแจ้งเตือนไฟป่า-การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของยูอาร์แอลกับการใช้บริการเว็บแคช-การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการลงทะเบียนผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาระบบลงทะเบียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา-การศึกษาการดำเนินงานด้านอินเทอร์เน็ต ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติที่ เข้าร่วมโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย-การศึกษาปัญหาการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์กระทรวงมหาดไทยในการบริหารราชการ จังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร-การศึกษาปัญหาความต้องการการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี-การศึกษาสภาพข้อมูลบนเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในสังกัดและในกำกับทบวงมหาวิทยาลัย-การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนเรื่องงานเครื่องล่างรถยนต์-การสร้างบทเรียนสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์การสอนวิชาระบบการจัดการฐานข้อมูลตามหลักสูตรโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ของสถาบันราชภัฎ-การสร้างบทเรียนออนไลน์ เรื่อง กระบวนการออกแบบและสร้างแอนิเมชั่น 2 มิติ โดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้-การสร้างบทเรียนออนไลน์โดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การออกแบบหน้าจอเว็บ-การสร้างภาพลายน้ำดิจิตอลแบบมองเห็นได้บนแอพพลิเคชันซอฟท์แวร์-การสร้างเอกสาร XML จากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์-การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต-การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย (MMCAI) วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ-การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย (MMCAI) วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง-การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย-การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียเรื่อง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง-การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชาโครงสร้างข้อมูล-การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียเรื่อง ภาพสามมิติ วิชาการเขียนภาพฉาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี-การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมการเรียน เรื่อง ตรรกศาสตร์และพีชคณิตบูลลีน วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)-การออกแบบซอฟต์แวร์ตรวจสอบประเมินผลเครือข่าย-การออกแบบและพัฒนาบริการค้นหาบริการสำหรับระบบกระจาย-การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับธุรกิจการขายสินค้าแบบขายตรง-การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศการจราจร เพื่อใช้ในการจัดการจราจรของสถานีตำรวจนครบาล-การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศอาชญากรรมเพื่อสนับสนุนการสืบสวนในสถานีตำรวจ-การออกแบบและพัฒนาส่วนประกอบซอฟต์แวร์ของรูปแบบการออกแบบด้วยจาวาบีน-การออกแบบและพัฒนาส่วนประกอบซอฟต์แวร์เชิงวัตถุสำหรับสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น-คอมพิวเตอร์ช่วยการวิเคราะห์หาความเร็วตัดที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการปฏิบัติงานกลึง-บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนความรู้เกี่ยวกับประตูและอุปกรณ์ประตูเบื้องต้น บริษัท สยามนวภัณฑ์ จำกัด-ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด-ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศ-ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิค กลุ่มสถานศึกษาภาคใต้ กรมอาชีวศึกษา-ระบบการค้นหาเพื่อนบนอินเตอร์เน็ต-ระบบการจองวิดีโอสอนภาษาอังกฤษผ่านอินเตอร์เน็ต-ระบบการจัดการสื่อสารด้วย VolP ภายในองค์กร-ระบบการบริการเครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร-ระบบการรับส่งข้อมูลเสียงสำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์บนอินเตอร์-ระบบการใช้คอมพิวเตอร์มือถือในงานระบบฐานข้อมูลเพื่อควบคุมการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป-ระบบรักษาความปลอดภัยโดยใช้กล้องวิดีโอผ่านเว็บบราวเซอร์-ระบบวิเคราะห์แบนด์วิดท์ของเครือข่ายสำหรับการส่งข้อมูลเสียงบนเครือข่ายไอพี-ระบบสารสนเทศการจัดการงานวิชาการ สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์-ระบบสารสนเทศข้อมูลภาพยนตร์ร้านวิดีโอบล๊อคบลัสเตอร์-ระบบสารสนเทศบริษัท เอส ที เอส อินสตรูเม้นท์ จำกัด-ระบบสารสนเทศประทานบัตร-ระบบสารสนเทศสำหรับการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์-ระบบสารสนเทศสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา โรงเรียนวัดพระเงิน (อิสราวิทย์อุปกรณ์)-ระบบสารสนเทศเพื่อการค้นหาข้อมูลงานวิจัยโดยใช้รูปแบบมาตรฐานระบบ EAI กรณีศึกษา สำนักหอสมุดกลางและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ-ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานสารบรรณ-ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานการบิน-ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ปัญหาให้กับ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินทราเน็ตโดยใช้วิธีการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์-ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร กรณีศึกษา ส่วนฝึกอบรม กรมชลประทาน-ระบบเช่าวิดีโอผ่านระบบอินเตอร์เน็ต-สภาพและปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ของครูผู้สอนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย-สำรวจสภาพการจัดหลักสูตรคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนประถมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร-องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล-โปรแกรมการใช้งาน MRTG (The Multi Router Traffic Grapher) ผ่านเว็บบราวเซอร์-การจำลองน้ำท่วมเนื่องจากเขื่อนปากมูล-การทดสอบการกดไม้อัดโดยใช้หัวกดของเครื่องทดสอบวัสดุ-การบริหารจัดการเรื่องรับจ้างเกี่ยวนวดข้าวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด-การปรับปรุงเครื่องคัดแยกมอดในข้าวสาร-การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตถ่านอัดแท่งเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน-การพัฒนาเครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือกแบบท่อลมดูด-การพัฒนาเครื่องสับกาบมะพร้าวเพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้งานและประสิทธิภาพในการผลิต-การวิเคราะห์น้ำท่วมฉับพลันที่น้ำตกสายรุ้ง-ไพรสวรรค์-การศึกษาขนาดชิ้นมันสำปะหลังที่มีต่อจลนศาสตร์การอบแห้งแบบไหลผ่าน-การศึกษาความสัมพันธ์ของการคัดแยกข้าวกล้องออกจากข้าวเปลือกโดยความเร็วเชิงเส้นและมุมเอียงของตะแกรงโยก-การศึกษาค่าใช้จ่ายในการรับจ้างเกี่ยวนวด-การศึกษาคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของแป้งมันสำปะหลัง-การศึกษาชุดเครื่องคัดแยกเมล็ดทานตะวันพันธุ์ไพโอเนียร์จัมโบ้หลังการกะเทาะ-การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานจริงในพื้นที่ของเครื่องเกี่ยวนวดข้าว-การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบีบอัดน้ำมันจากสบู่ดำ-การศึกษาปัจจัยและวิธีการที่มีผลต่อการแกะเมล็ดมะขามออกจากเนื้อ-การศึกษาผลของความเร็วรอบที่มีผลต่อการกะเทาะเปลือกเมล็ดสบู่ดำ-การศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาที่มีผลต่อการเคลือบเมล็ดพันธุ์-การศึกษาและพัฒนาเครื่องคัดขนาดไข่ไก่ด้วยเทคนิค ประมวลผลภาพ-การศึกษาและพัฒนาเครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือกโดยความเร็วเชิงเส้นและมุมเอียงของตะแกงโยก-การศึกษาและออกแบบเครื่องกลไหมทางยืน สำหรับอุตสาหกรรมครัวเรือน-การศึกษาและออกแบบเครื่องคัดแยกมอดในข้าวสาร-การศึกษาและออกแบบเครื่องผลิตก้อนเชื้อเห็ด-การศึกษาอุปกรณ์สำหรับควบคุมวัชพืชโดยใช้ความร้อน-การออกแบบและทดสอบเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันพันธุ์ไพโอเนียร์จัมโบ้-การออกแบบและทดสอบเครื่องฝานเปลือกด้านข้างของมะพร้าวน้ำหอมอ่อน-การออกแบบและสร้างเครื่องให้อาหารไก่-การคัดขนาดไข่ไก่โดยเทคนิคประมวลผลภาพ-การใช้ PLC ควบคุมอุณหภูมิในไซโล-การทดสอบเครื่องสลัดน้ำผึ้ง-การประเมินความต้องการน้ำของข้าวในนาน้ำฝน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ของความเข้มฝน-การพัฒนาเครื่องขัดผิวอ้อย-การพัฒนาเครื่องคัดขนาดปลาดุก-การพัฒนาวิธีการผลิตไขผึ้งโดยการนึ่งด้วยไอน้ำ-การศึกษาการกะเทาะเมล็ดทานตะวันโดยใช้แรงเหวี่ยง-การศึกษาการคัดแยกเมล็ดทานตะวันและวัสดุที่ไม่ใช่เมล็ดโดยใช้ชุดคัดแยก-การศึกษาการลดขนาดยางก้อนจับตัว-การศึกษาการอบยางพาราแผ่นสำหรับเกษตรกร-การศึกษาความต้องการน้ำของข้าวโพดฝักอ่อน พันธุ์สุวรรณ-การศึกษาเครื่องฝานมันสำปะหลังแบบใบมีดหมุนเหวี่ยงสำหรับผลิตมันเส้น-การศึกษาและพัฒนาถ่านอัดแท่งจากวัสดุเกษตรเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมครัวเรือน-การศึกษาและออกแบบอุปกรณ์ลำเลียงมันำปะหลังภายหลังการขุด-การศึกษาวิธีการพยากรณ์น้ำท่วมจากปริมาณฝน-การสร้างและทดสอบเครื่องผ่าก้านผักตบชวา-โคมไฟเต้นระบำ (Dancing Light)-ระบบที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ (Material Requirement Planning)-Microcat-หุ่นยนตร์อัตโนมัติ (Micromouse)-การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ร่วมกันทางด้านฟิสิกส์ (Physic K-Bean)-ศึกษาพฤติกรรมไร้ระเบียบในระบบพลวัต (The Chaotic Motion of Dynamical Systems)-การขึ้นรูปโครงสร้าง 3 มิติ โดยใช้ภาพถ่าย 2 มิติ-การเขียนโปรแกรมนับเซลล์เม็ดเลือด-การจัดการจราจรเพื่อเพิ่มคุณภาพของการให้บริการ-การจำลองการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านผ่านมือถือโดยการใช้เทคโนโลยี Bluetooth-การจำลองทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเชิงปฎิบัติ-การจำลองไมโครโปรเซสเซอร์ DLX แบบไม่ใช้สัญญาณนาฬิกา-การใช้พีซีคลัสเตอร์ในการคำนวณทางเคมี-การใช้สนามกระแส Eddy หมุนในการตรวจสอบความไม่สม่ำเสมอของผิวโลหะ-การ์ดแปลงสัญญาณแอนะล็อกและดิจิตอล-การทดสอบเจาะระบบกรณีศึกษาระบบเครือข่าย-การประเมินประสิทธิภาพของแผนควบคุมความผิดพลาดสำหรับระบบสื่อสารข้อมูล-การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบจำแนกโดยคลื่นความถี่วิทยุ(RFID) สำหรับงานวิ่งมาราธอนขอนแก่นนานาชาติ-การปรับปรุงระบบด้วยเอพีทีแบบเพียร์ทูเพียร์-การพัฒนาเกม 3 มิติ ด้วยชุดพัฒนาเกมไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เอ็นเอ เกมส์ สตูดิโอ-การพัฒนาซอฟแวร์ เพื่อจำลองคิวเดี่ยว-การพัฒนาซอฟแวร์ เพื่อช่วยออกแบบระบบเครือข่าย-การพัฒนาซอฟแวร์ เพื่อวัดพฤติกรรมของคิวบนอุปกรณ์เครือข่าย-การพัฒนาซอฟแวร์ประยุกต์บน Pocket PC สำหรับสำนักทะเบียน-การพัฒนาตัวช่วยประมวลผลข้อมูลบน FPGA โดยส่งผ่านข้อมูลแบบ DMA-การพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือสำหรับธุรกิจหนังสือ-การพัฒนาไมโครโปรเซสเซอร์บน FPGA-การพัฒนาระบบการบริหารการฝึกอบรมของศูนย์ คอมพิวเตอร์ และการจัดการเขตพื้นที่ในการให้บริการ การเรียนรู้ด้วยตนเอง-การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องตัดโฟม-การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องหยอดเหรียญสำหรับเพิ่มสิทธิในการพิมพ์-การพัฒนาระบบเครื่องมือวัดสำหรับเครื่องบินบังคับวิทยุ-การพัฒนาระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์-การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้-การพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์คอมพิวเตอร์-การพัฒนาระบบสินค้าคงคลังสำหรับโรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลาง-การพัฒนาและใช้งานของไลบรารีการกระทำแบบราสเตอร์-การเรียนรู้ร่วมกันผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิกส์-การวัดประสิทธิภาพการให้บริการสำหรับ Server-การวินิจฉัยโรคเบื้องต้นบนระบบโทรศัพท์มือถือ-การศึกษาประสิทธิภาพของ CODECs ที่ใช้งานในเครือข่าย IPv6-การส่งผ่านข้อมูลบนระบบเครือข่ายแบบ ad hoc-การสนับสนุนภาษาไทยสำหรับโปรแกรมกรองเมล์-แขนกล-ความน่าจะเป็นของการสูญเสียแพ็คเกจในแพ็คเกจสวิทซ์ความเร็วสูงที่ใช้หน่วยความจำร่วม-คาราโอเกะแบบเรียลลิตี้-คีย์บอร์ดสำหรับฝึกการบริหารนิ้วคนพิการ-เครื่องดักจับข้อมูลบนเครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย-เครื่องบริการจำนวนเฉพาะ-เครื่องบริการแยกตัวประกอบ-เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา-เครื่องแปลและช่วยสอนภาษามือ-เครื่องมือวัดการตอบสนองความถี่และอิมพีแดนซ์ขาออกของเครื่องขยายเสียง-เครื่องมือวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ-เครื่องแสกนวัตถุสามมิติด้วยเลเซอร์-เครื่องแสดงผล 3 มิติ-เครื่องแสดงภาพ 3 มิติ-เครื่องแสดงภาพโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก-ซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์อย่างง่าย-ซอฟต์แวร์จำลองเพื่อวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการ และตรวจวัดความผิดปกติในเครือข่ายไร้สาย-ซอฟต์แวร์บริหารจัดการร้านขายยา-ตรวจสอบสภาพการจราจรผ่านมือถือ-ที่ปรึกษาวัยรุ่นอัจฉริยะด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ-ปากกาวัดระยะทางแผนที่-ป้ายอักษรวิ่งสำหรับใช้งานภายนอกอาคาร-โปรแกรมเกมกระบี่-กระบอง-โปรแกรมแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยใช้วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์-โปรแกรมควบคุมระบบเอกสาร-โปรแกรมคำนวณยาสำหรับเด็กบนเครื่องพีดีเอ-โปรแกรมจำลองระบบเครือข่ายโดยใช้การประมวลผลแบบขนาน-โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับร้านอะไหล่บนระบบเครือข่าย-โปรแกรมนำเสนอข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว-โปรแกรมบราวเซอร์บนโทรศัพท์มือถือ-โปรแกรมระบบงานเอกสารภายในภาควิชา-โปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์-โปรแกรมสแกนใบหน้า-โปรแกรมส่ง SMS MMS ระหว่างมือถือและ PC-โปรแกรมสร้างฟอร์มเอกสาร-โปรแกรมสำหรับส่งข้อความเข้ากลุ่มของมือถือผ่านเว็บเซอร์วิส-โปรแกรมแสดงประวัติการแก้ไขแฟ้มเอกสาร-โปรแกรมอ่านป้ายทะเบียบรถ-พัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อจำลองรูปต้นไม้แบบทอดข้าม-พัฒนาระบบการจัดการสนเทศวิเทศสัมพันธ์-มิเตอร์ดิจิตอลวัดกำลังงานและพลังงานไฟฟ้าสำหรับแหล่งกำเนิดพลังงานขนาดเล็ก-เมาส์ไร้สาย ไม่มีแบตตารี่-ระบบการจัดการสำหรับธุรกิจหล่อโลหะ-ระบบการบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์-ระบบแขนกลควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์-ระบบคัดแยกขนาดของวัตถุแบบเวลาจริง-ระบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายในโรงงานอุตสาหกรรม-ระบบเครือข่ายเสมือนส่วนบุคคลผ่านโปรโตคอล HTTP อย่างง่าย-ระบบเครื่องวัดการตอบสนองทางความถี่และอิมพีแดนซ์ขาออกของเครื่องขยายเสียง-ระบบจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี RFID-ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ลายนึ้วมือ-ระบบชำระค่าบริการด้วยบัตรเงินสด-ระบบตรวจสอบคลังสินค้าเครื่องประดับทองรูปพรรณและเพชรพลอยโดยใช้เทคโนโลยีการจำแนกด้วยคลื่นความถี่วิทยุ-ระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อแจ้งผลการเรียนของนักศึกษา-ระบบติดตามตำแหน่งวัตถุ-ระบบติดตามวัถตุเป้าหมาย-ระบบทะเบียนเว็บเซอร์วิสสาธารณะแห่งประเทศไทย-ระบบบริการการแจ้งเตือนข่าวใหม่-ระบบบริการแนะนำเส้นทาง-ระบบบริหารคลีนิก-ระบบเฝ้าระวังโรคระบาด-ระบบวางแผนการพัฒนาการใช้ดิน-ระบบวิเคราะห์ภาพถ่ายอะกาโรสเจล-ระบบศูนย์กลางการบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับวิสาหกิจ-ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านระบาด-ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สารเคมี เพื่อการจัดการและวางแผน-ระบบแสดงผลสำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์ในสามมิติ-เว็บ 2.0 ซอฟต์แวร์เพื่อบริการช่วยเหลือและสนับสนุนลูกค้า-เว็บเซอร์วิสบริการถ่ายโอนข้อมูลในระบบกริด-เว็บเซอร์วิสเรียกง่าย-แว่นตา 3 มิติ-สถานีวัดปริมาณน้ำฝนทางไกลแบบอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่-หุ่นเชิด 3 มิติ-อักษรเบรลล์เชิงกล-อุปกรณ์วัดความเร่งราคาประหยัด-การศึกษาผลของสภาวะการผสมและองค์ประกอบต่อการกระจายตัว-การชุบเคลือบพริกด้วยไคติน-ไคโตซานจากเปลือกกุ้ง-การใช้ Cooling Tower กับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก-การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจำลองมลสารที่ปล่อย-การใช้โอโซนในการกำจัดสีของน้ำเสียในกระบวนการฟอกย้อม-การทดลองปรับสภาพน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่-การทดลองผลิตน้ำมันไฮดรอลิกจากน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว-การทดสอบสมรรถนะของเตาก๊าซซิไฟเออร์ชนิดไหลแบบกลับทางที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง-การทำกลีเซอรอลจากผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์-การทำน้ำมันใสจากน้ำมันปาล็ม น้ำมันมะพร้าวและน้ำมันปิโตรเลียม-การทำปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชั่นของน้ำยางพาราโดยตัวเร่งปฏิกิริยาออสเมียม-การทำระบบการเปลี่ยนถ่ายน้ำและการผสมสารในเครื่องล้างชิ้นงาน ให้เป็นระบบอัตโนมัติ-การนำหลักการพื้นฐานของเครื่องเสตอริงมาใช้เพื่อเป็นทางเลือกในการทดแทนพลังงาน-การบ่มแบบเร่ง-การประหยัดพลังงานด้วยการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่-การประหยัดพลังงานโดยการออกแบบ Cooling Pad ของเครื่องทำน้ำเย็น-การประหยัดพลังงานโดยใช้คูลลิ่งแพดที่คอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน-การประหยัดพลังงานในหม้อก๋วยเตี๋ยวโดยใช้เซรามิคไฟเบอร์-การปรับปรุงการทำงานเครื่องตรวจนับจำนวนอนุภาค-การปรับปรุงเศษดินปั้นเหลือใช้จากการทำผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโถ-การเปลี่ยนพลาสติกและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงเหลว-การเปลี่ยนเอทานอลเป็นอะซิตัลดีไฮล์ด้วยปฏิกิริยาการขจัดไฮโดรเจน-การผลิตซิลิกาเจลจากขี้เถ้าชานอ้อย-การผลิตซีโอไลต์ชนิด Linde type A จากขี้เถ้าชานอ้อย-การผลิตถ่านกัมมันต์จากถ่านหินชนิดแอนทราไซท์และซับบิทูมินัส-การผลิตถ่านกัมมันต์จากถ่านหินเวียดนาม-การผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลาปาล์มโดยใช้เครื่องอัดรีดแบบเกลียวอัด-การผลิตน้ำจากอากาศ-การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดฝ้าย-การผลิตยางรีเคลมโดยวิธีดีวัลคาไนเซซั่น-การผลิตเอทานอลจากเปลือกและแกนสับปะรด โดยการหมักแบบกะ-การผลิตเอธานอล ความบริสุทธิ์สูง98% โดยระบบการกลั่น-การผลิตแอลกอฮอล์โดยการหมักจากน้ำอ้อย-การพัฒนาเครื่องอบสมุนไพร-การพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องร่อนดิน-การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน-การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคำนวณการกลั่น-การพัฒนาหัวอัดจารบีของวาล์ว-การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการปั้นเม็ดของปุ๋ยชีวภาพ-การเพิ่มประสิทธิภาพชิ้นงานเรซิน-การเพิ่มเวลาเก็บกักความร้อนในเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์โดยการ-การลดเวลาในการเปลี่ยนน้ำ DI ที่เครื่องล้างชิ้นส่วน HGA-การศึกษาการทำน้ำส้มสายชูจากเปลือกและแกนสับประรด-การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักเปลือกสับปะรด-การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ในเครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่อัตราเร็วรอบปานกลางถึงสูง-การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ดีเซล ที่อัตราเร็วรอบปานกลางถึงสูง-การศึกษาขั้นทดลองของโรงตากแห้งสำหรับเมล็ดข้าวโพด-การศึกษาความชื้นสัมพันธ์ของเครื่องอบสมุนไพร-การศึกษาคุณสมบัติและการนำไปใช้ประโยชน์ของขวดน้ำเกลือ-การศึกษาจลนศาสตร์การบดย่อยดินสำหรับผลิตเซรามิกในหม้อบดแบบ Ball Mills ขนาดทดลอง-การศึกษาวัสดุน้ำหนักเบา เพื่อใช่ทดแทนหินในการผสมคอนกรีต-การศึกษาออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย-การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยต่างๆในการลอกสีชนิด Powder Coating-การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและความดันต่อคุณสมบัติต่างๆของพริกที่อบด้วยระบบสุญญากาศ-การสกัดโซเดียมไฮดรอกไซด์ออกจากน้ำมันไบโอดีเซล-การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชที่ให้กลั่นหอมด้วยไอน้ำ-การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรด้วยไอน้ำ-การสกัดสาร Citronellol จากดอกกุหลาบและสาร Linalool จากดอกจำปี ด้วยวิธีคาร์บอนไดออกไซด์วิกฤตยิ่งยวด-การสกัดสารแคพไซซินจากพริกโดยคาร์บอนไดออกไซด์เหนือวิกฤต-การสกัดสารจากมะเขือเทศ-การสกัดสารเดอร์คูมินจากขมิ้น-การสกัดสารโพรแอนโธไซยานิดินส์จากเมล็ดองุ่นด้วยคาร์บอนไดออกไซด์วิกฤตยิ่งยวด-การสกัดอโลอินจากว่านหางจรเข้-การสกัดเอทานอลจากการหมักกากน้ำตาล-การสร้าง Ball ขนาดใหญ่และการทดสอบเปรียบเทียบการบดกับ Ball ขนาดเล็ก-การสังเคราะห์ไดเอธิลอีเทอร์จากเอทานอล-การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ-การอบแห้งกล้วยด้วยเครื่องอบแห้งสูบความร้อนสุญญากาศ-การอบแห้งลำไยและกระชายดำในสภาวะสุญญากาศ-การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่-การออกแบบ-สร้าง อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนแบบท่อสำหรับห้องปฏิบัติการ-ข้าวเคลือบสมุนไพร-เครื่องกลั่นเหล้าสาโท-เครื่องอบผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์-เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับปั๊มความร้อน-น้ำมันไบโอดีเซลจากไขมันสัตว์-น้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว-ปฏิกิริยาออกซิเดชันแบบเปียกของฟีนอลโดยใช้คาร์บอนกัมมันต์-ผลกระทบจากกาวอีพอกซีที่มีผลต่อกระบวนการ HGA-พลังงานทางเลือกจากกังหันลมแนวตั้ง-พลังงานทางเลือกใหม่ของแบตเตอรีชีวภาพจากกล้วย-วัสดุคอมโพสิตจากเส้นใยธรรมชาติ-ศึกษาและพัฒนาการผลิตเอทานอล จากฟางข้าว-อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน-อุปกรณ์เพื่อการประหยัดน้ำมันแก๊สโซลีน-A Numerical Study of Jet Condenser-A Parametric Study of Flour Cyclone-การศึกษาผลกระทบของระยะห่างระหว่างชิปสองตัวต่อการถ่ายโอนความร้อนแบบคอนจูเกต (Effect of Conjugate Heat Transfer on two Inline Electronic Chips Mounted on PCB Board)-การวิเคราะห์หาค่าความถี่ของ Cantilevered plate-การวิเคราะห์แหนบสปริงโดยการทดลองและระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ Stress evaluation of composite materials by Finite element Method-การควบคุมเหมาะสมที่สุดของระบบถ่ายทอดกำลังอุทกสถิตอัตราทดแปรผันต่อเนื่อง-การคำนวณหาตำแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์-การคำนวณอายุใช้งานของสปริงแหนบ ภายใต้การรับแรงแบบพลศาสตร์โดยระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์-การใช้ไฟไนต์เอลิเมนต์ในชิ้นส่วนเครื่องจักรกล-การใช้ระบบ Variable Speed Drive กับ Condenser Pump โรงไฟฟ้าน้ำพอง-การซ่อมแซมกระดูกมือด้วยวิธีประมวลผลภาพ-การทำงานที่เหมาะสมและการควบคุมระบบถ่ายทอดกำลังอุทกสถิตอัตราทดแปรผันต่อเนื่อง-การทำนายการสึกหรอของใบมีดกัดโดยใช้โครงข่ายใยประสาทเทียม-การประเมินค่า OTTV และ RTTV อย่างง่ายสําหรับอาคาร-การประยุกต์นำเอาเทคนิควิศวกรรมย้อนรอย มาใช้ในการออกแบบชิ้นส่วนกระดูกกะโหลกศีรษะเทียม-การปรับปรุงกังหันน้ำในพระราชดำริ โดยวิธีไฟไนเอลิเมนต์-การปรับปรุงเครื่องแยกหินขนาดเล็ก-การพัฒนา ปรับปรุงเครื่องยนต์ และระบบส่งกำลัง สำหรับรถประหยัดพลังงานขนาดเล็ก-การพัฒนาโครงสร้าง ระบบบังคับเลี้ยวและตัวถังสำหรับรถ 3 ล้อประหยัดพลังงาน-การพัฒนาโปรแกรมสำหรับคำนวณหาปริมาณไม้โตเร็วที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าขนาด 1 MW-การพัฒนาระบบอบแห้งเพื่อใช้ร่วมกับเครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์-การพัฒนาวิธีในการวัดค่าสมรรถนะของCooling Tower โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมน้ำพอง-การพัฒนาวิธีในการหาค่า cleanliness factor ของ condenser โรงไฟฟ้าน้ำพอง-การพัฒนาหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ขนาดเล็ก-การวัดอุณหภูมิดินที่ความลึกต่าง ๆ-การวิเคราะห์ Retraction Spring โดยใช้โปรแกรมระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์-การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของแขนหัวอ่านเขียนในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ(HGA) ด้วยวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์-การวิเคราะห์ชิ้นส่วนยางหุ้มเพลาโดยระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์-การวิเคราะห์ทางพลวัตของกลไกเครื่องยนต์สูบเดียว-การวิเคราะห์ทางแอโรอีลาสติกของปีกเครื่องบินสองมิติ-การวิเคราะห์ผลการทดลองของหอทำความเย็นแบบระเหย-การวิเคราะห์ออกแบบโชคอัพประตูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์-การศึกษาการทนไฟของอิฐมวลเบา-การวิเคราะห์ผลการทดลองของหอทำความเย็นแบบระเหย-การวิเคราะห์ทางแอโรอีลาสติกของปีกเครื่องบินสองมิติ-การวิเคราะห์ทางพลวัตของกลไกเครื่องยนต์สูบเดียว-การวิเคราะห์ชิ้นส่วนยางหุ้มเพลาโดยระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์-การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของแขนหัวอ่านเขียนในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ(HGA) ด้วยวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์-การวิเคราะห์ Retraction Spring โดยใช้โปรแกรมระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์-การวัดอุณหภูมิดินที่ความลึกต่าง ๆ-การวัดความเสียดทานในท่อ-การพัฒนาหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ขนาดเล็ก-การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อทำน้ำร้อน-การศึกษาความเค้นความเครียดของสปริงแหนบโดนระเบียบวิธีไฟไน๖อิลิเมนต์-การศึกษาความเป็นไปได้ของการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าน้ำพอง โดยการลดอุณหภูมิของอากาศก่อนเข้าเครื่องอัดอากาศ-การศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเสียง-การศึกษาและพัฒนาการออกแบบชิ้นส่วนตะขอให้มีรูปร่างที่เหมาะสม-การศึกษาและออกแบบระบบปรับอากาศแบบเครื่องทำน้ำเย็นของกลุ่มอาคาร-การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการทำความสะอาดใบพัดคอมเพรสเซอร์ของเครื่องกังหันก๊าซโรงไฟฟ้าน้ำพอง-การศึกษาสมรรถนะทางเทอร์โมไดนามิกส์ของอุปกรณ์ท่อวอเทกซ์-การศึกษาหาค่าความร้อนของเชื้อเพลิงแข็งที่ได้จากไม้โตเร็ว-การศึกษาหาแนวทางการบริหารจัดการด้านพลังงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรณีศึกษาอาคารเพียรวิจิตร-การศึกษาหาแนวทางการบริหารจัดการด้านพลังงานไฟฟ้าของคณะวิศวกรรมศาสตร์-การหาค่าของ Transition Curve ของ Plate-like behaviour ไปยัง Beam-like behaviour-การหาค่าความเค้นหนาแน่นในหัวอ่านฮาร์ดดิส-การหาประสิทธิภาพของ chiller การวางแผนการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ-การอบแห้งข้าวเปลือกด้วยไซโคลน-การออกแบบ สร้าง และทดสอบรถ 3 ล้อ ประหยัดเชื้อเพลิง-การออกแบบ สร้าง และทดสอบรถ 3 ล้อ ประหยัดเชื้อเพลิง2-การออกแบบค่าเหมาะสมที่สุดของโครงสร้างรถยนต์ขนาดเล็ก-การออกแบบชุดควบคุมอิเลคทรอนิกส์ของมุมวาล์วปีกผีเสื้อ-การออกแบบเชิงพลวัตของโครงสร้างแบบโครงกระดูก-การออกแบบพาสซีพของโครงสร้างคันบังคับรถไถนาเดินตาม-การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกด้วยเทคโนโลยีวิศวกรรมย้อนรอยและการสร้างต้นแบบรวดเร็ว-การออกแบบระบบควบคุมปีกผีเสื้ออิเล็กโทรนิกส์ ด้วย Integrator Backstepping-การออกแบบระบบควบคุมปีกผีเสื้ออิเล็คทรอนิคส์-การออกแบบระบบควบคุมระบบส่งกำลังแบบอัตราทดแปรผันต่อเนื่อง-การออกแบบระบบสำรวจด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์-การออกแบบและการวิเคราะห์ก้านสูบโดยโปรแกรม Solid Works และโปรแกรม Cosmosworks-การออกแบบและทดสอบเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยกรณีศึกษาการผลิตเกลือ-การออกแบบและพัฒนาเครื่องผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็ก-การออกแบบและสร้างเครื่องกัดแผ่นไม้ให้เป็นลวดลาย-การออกแบบและสร้างชุดพ่วงข้างรถจักรยานยนต์-การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันรำข้าว-การออกแบบสร้างและทดสอบเครื่องคัดแยกหินขนาดเล็ก-การออกแบบสร้างและทดสอบจักรยานติดเครื่องยนต์ 4 จังหวะขนาดเล็ก-การออกแบบสร้างและทดสอบยานยนต์ ใช้ต้นกำลังผสมแบบ 3 ล้อ (ใช้เครื่องยนต์ 4 จังหวะและมอเตอร์ไฟฟ้า)-การออกแบบสร้างและทดสอบรถสามล้อเอนกประสงค์ขนาดเล็กโดยใช้เครื่องยนต์ 4 จังหวะ-การออกแบบสร้างและพัฒนารถประหยัดพลังงานขนาดเล็ก-การออกแบบโหลดเซลล์ชนิดตัวเอส (s) โดยระเบียบวิธีทางไฟไนต์อิลิเมนต์และวิธีการทดลอง-เครื่องกัด ซี เอ็น ซี ขนาดเล็ก-เครื่องตัดท่อพีวีซี-เครื่องบินบังคับวิทยุกึ่งอัตโนมัติ-เครื่องย่อยไม้เป็นขี้เลื่อย-เครื่องวัดอุณหภูมิจุดน้ำค้าง-เครื่องหีบข้าวฟ่างหวาน-โครงการรถสามล้อประหยัดเชื้อเพลิง(โครงสร้างภายนอกให้รถมีการลู่ลม และระบบควบคุม)-จักรยานไฟฟ้า-จักรยานยนต์ 3 ล้อ-ชุดอุปกรณ์เครื่องลอกเปลือกมันสำปะหลัง-เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตน้ำดื่มสำหรับโคนม-เทคโนโลยีในการทำน้ำดื่มสำหรับโคนม-แบบจำลองแขนกลปลูกพืชเสมือนจริง-โปรแกรมคำนวณประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำ-ผลของไบโอดีเซลที่มีต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์-มือกลนวดแผนไทย-มือกลสื่อสารภาษามือไทย-รถ 3 ล้อประหยัดเชื้อเพลิง(โครงสร้าง และ ระบบเครื่องยนต์)-ระบบควบคุมระบบถ่ายทอดกำลังอุทกสถิตอัตราทดแปรผันต่อเนื่อง-ล่ามภาษามือไทยปัญญาประดิษฐ์-ศึกษาแนวทางในการลดต้นทุนในโรงงานผลิตไบโอดีเซล จากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว-ศึกษาและออกแบบระบบปรับอากาศของอาคารวิจัย คณะแพทยศาสตร์-สร้างเครื่องตัดท่อ พีวีซี-สร้างและพัฒนาระบบอบแห้งของเครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์-หุ่นยนต์เคลื่อนที่สําหรับทําความสะอาดพื้นในสภาวะแวดล้อมของที่พักอาศัย-หุ่นยนต์เดินสองขาด้วยกลไกอย่างง่าย-หุ่นยนต์สำรวจทางอากาศ-ออกแบบและสร้างถังหมักก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารสำหรับครัวเรือน-ออกแบบสร้างถังหมักก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารสำหรับครัวเรือน-ออกแบบสร้างทดสอบรถประหยัดน้ำมันขนาดเล็ก-A Numerical Study of Flour Cyclone-Analytical of a canine retraction spring using in Orthodontics-A pressure drop in a U-bend tube for a single phase flow-การวัดความเสียดทานในท่อ-การศึกษาการเคลื่อนที่ของการหมุนวนของของไหลในท่อ-การศึกษาการอนุรักษ์พลังงานในระบบอุตสาหกรรมพลาสติก-การศึกษาเชิงตัวเลขของของไหลที่ไหลผ่านวัตถุรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส-ผลของอัตราส่วนระหว่างความดันหม้อไอน้ำกับความดัน-การวิเคราะห์ค่าการสั่นของหัวอ่านฮาร์ดิสก์โดยวิธี Topology Optimization-การวิเคราะห์ผลการทดลองของหอทำความเย็นแบบระเหย-การพัฒนาวิธีในการหาค่า cleanliness factor ของ condenser โรงไฟฟ้าน้ำพอง-การพัฒนาวิธีในการวัดค่าสมรรถนะของCooling Tower โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมน้ำพอง-การพัฒนาระบบอบแห้งเพื่อใช้ร่วมกับเครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์-การพัฒนาโปรแกรมสำหรับคำนวณหาปริมาณไม้โตเร็วที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าขนาด 1 MW-การพัฒนาโครงสร้าง ระบบบังคับเลี้ยวและตัวถังสำหรับรถ 3 ล้อประหยัดพลังงาน-การพัฒนา ปรับปรุงเครื่องยนต์ และระบบส่งกำลัง สำหรับรถประหยัดพลังงานขนาดเล็ก-การปรับปรุงเครื่องแยกหินขนาดเล็ก-การปรับปรุงกังหันน้ำในพระราชดำริ โดยวิธีไฟไนเอลิเมนต์-การประยุกต์นำเอาเทคนิควิศวกรรมย้อนรอย มาใช้ในการออกแบบชิ้นส่วนกระดูกกะโหลกศีรษะเทียม-การประเมินค่า OTTV และ RTTV อย่างง่ายสําหรับอาคาร-การทำนายการสึกหรอของใบมีดกัดโดยใช้โครงข่ายใยประสาทเทียม-การทำงานที่เหมาะสมและการควบคุมระบบถ่ายทอดกำลังอุทกสถิตอัตราทดแปรผันต่อเนื่อง-การซ่อมแซมกระดูกมือด้วยวิธีประมวลผลภาพ-การใช้ระบบ Variable Speed Drive กับ Condenser Pump โรงไฟฟ้าน้ำพอง-การใช้ไฟไนต์เอลิเมนต์ในชิ้นส่วนเครื่องจักรกล-การคำนวณอายุใช้งานของสปริงแหนบ ภายใต้การรับแรงแบบพลศาสตร์โดยระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์-การคำนวณหาตำแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์-การควบคุมเหมาะสมที่สุดของระบบถ่ายทอดกำลังอุทกสถิตอัตราทดแปรผันต่อเนื่อง-การสนับสนุนภาษาไทยสำหรับโปรแกรมกรองเมล์-การส่งผ่านข้อมูลบนระบบเครือข่ายแบบ ad hoc-การศึกษาประสิทธิภาพของ CODECs ที่ใช้งานในเครือข่าย IPv6-การวัดประสิทธิภาพการให้บริการสำหรับ Server-การเรียนรู้ร่วมกันผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิกส์-การพัฒนาระบบการบริหารการฝึกอบรมของศูนย์ คอมพิวเตอร์ และการจัดการเขตพื้นที่ในการให้บริการ การเรียนรู้ด้วยตนเอง-การพัฒนาไมโครโปรเซสเซอร์บน FPGA-การพัฒนาตัวช่วยประมวลผลข้อมูลบน FPGA โดยส่งผ่านข้อมูลแบบ DMA-การปรับปรุงระบบด้วยเอพีทีแบบเพียร์ทูเพียร์-การประเมินประสิทธิภาพของแผนควบคุมความผิดพลาดสำหรับระบบสื่อสารข้อมูล-การ์ดแปลงสัญญาณแอนะล็อกและดิจิตอล- กล้องหมุนตามการเคลื่อนที่- การควบคุม DC มอเตอร์-การควบคุมแขนกลด้วยการเคลื่อนไหวของแขนมนุษย์-การควบคุมแขนกลด้วยการเคลื่อนไหวของแขนมนุษย์2-การควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์ และอินเตอร์เนต-การคำนวณหาค่าความต้านทาน Polarization ในคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย FPGA-การจุดชนวนไทริสเตอร์ด้วยไมโครคอนโทรเลอร์-การใช้ DC MORTOR เป็น Load ของเครื่องกล-การตรวจจับประกายไฟ-การตรวจจับโลหะโดยหลักการทางแม่เหล็ก-การทดสอบแรงดันกระแสตรงแรงสูง-การประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลส์เพื่อการเกษตร-การประยุกต์ใช้อาร์เอฟไอดีในย่านความถี่ต่ำ-การประยุกต์ใช้อาร์เอฟไอดีในย่านความถี่สูง-การประหยัดพลังงานในพัดลมแบบตั้งพื้น-การปรับปรุงคุณสมบัติพื้นผิวของฉนวนแข็งที่ใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-การปรับปรุงแบบจำลองการส่งกำลังไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง-การป้องกันฟ้าผ่าเครื่องบินและเรือโดยใช้แบบจำลอง-การแปลงผันไฟ DC เป็น AC (Inverter)-การพัฒนา E-Learning E-Exam เทคโนโลยี Hard disk บริษัท Seagate-การพัฒนาแขนกลขนาดเล็ก-การพัฒนาแขนกลควบคุมด้วยกล้อง-การพัฒนาเครื่องบำบัดควันพิษในไอเสียรถยนต์ ระยะที่ 2-การพัฒนาโปรแกรมหาค่า Per Unit ของระบบไฟฟ้า-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สัญญาณไฟกระพริบพลังแสงอาทิตย์เพื่อใช้ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตามทางแยก และทางโค้ง-การพัฒนามัลติมีเดียเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์กับบริษัทซีเกท เฟส 2-การพัฒนามัลติมีเดียเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์บริษัทซีเกท-การพัฒนาระบบแสดงผลโดยการหมุน LEDs-การวัดความชื้นของดินเพื่อใช้ในการเกษตรกรรมโดยวิธีวัดความจุไฟฟ้า-การวัดแรงดันสูงกระแสตรงโดยใช้เทคนิคของ Trichel Pulse-การวิเคราะห์การเสื่อมสภาพของฉนวนแข็งโดยใช้การทดสอบในระนาบเอียง ด้วยแรงดันสูง AC และ DC-การวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้จากสายไฟฟ้าลัดวงจร-การศึกษาความเป็นไปได้ของเครื่องทำความสะอาดเสื้อผ้าโดยใช้คลื่นอุลตร้าโซนิค-การศึกษาความสัมพันธ์ของสนามไฟฟ้าต่อการสร้างก๊าซโอโซน เพื่อใช้ในการบำบัดเชื้อจุลินทรีย์ในท่อนอ้อย-การศึกษาความเหมาะสมในการปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน-การศึกษาแบบจำลองโหลดเพื่อศึกษาการไหลของกำลังไฟฟ้า-การศึกษาเพื่อตรวจสอบมังคุด โดยไม่ทำลายด้วยคลื่นความถี่สูง-การศึกษาและการพัฒนาการทำงานของมือกล 5 นิ้ว ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์-การศึกษาและพัฒนาการควบคุมมือเทียมด้วยสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อผ่านไมโครคอนโทรเลอร์-การศึกษาและพัฒนาเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าสำหรับแก้เท้าตก-การศึกษาและพัฒนาเครื่องขึ้นรูปต้นแบบอัตโนมัติ-การศึกษาและวิเคราะห์พัดลมไฟฟ้าตั้งพื้นที่เป็นสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้-การสร้างพัลล์สนามไฟฟ้า-การสร้างพัลล์สนามไฟฟ้า_2-การสร้างสนามไฟฟ้าแบบ พัลส์ เพาเวอร์-การสร้างโอโซนโดยอาศัยการออกแบบอิเลกโตรดตัวนำแบบแปรงลวดหมุน-การให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ-การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง-การออกแบบกังหันลมความเร็วต่ำ-การออกแบบคอนเวอร์เตอร์แบบครึ่งบริดจ์สำหรับขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง-การออกแบบเครื่องกลไฟฟ้าเพื่อสกัดน้ำหอมดอกไม้ไทย-การออกแบบตัวถอดรหัสแบบวิเทอบิด้วยภาษาวีเอชดีแอล-การออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคารโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์-การออกแบบระบบสัญญากันขโมยโดยใช้ FPGA-การออกแบบระบบแสงสว่างภายในอาคารและภายนอกอาคาร-การออกแบบและสร้างเครื่องขยายเสียงสำหรับหูฟังที่มีการป้อนข้ามช่องแบบปรับค่าได้-การออกแบบและสร้างตัวต้านทานไฟฟ้าแรงสูงค่าความเหนี่ยวนำต่ำ-การออกแบบและสร้างวงจรชุคคอนเวอเตอร์ ขนาด 24 V, 75 W เพื่อใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟดีซีแบบคงค่าแรงดัน-การออกแบบและสร้างสวิทช์กำลังสูง-การออกแบบวงจรขยายสัญญาณที่มีสัญญาณรบกวนต่ำในช่วงย่านความถี่เสียง-การออกแบบวัสดุเคลือบลดการสะท้อนของแสงบนแผ่นแสงอาทิตย์-การออกแบบสร้างอุปกรณ์นับจำนวนยาเม็ด-เกมระบบภายในอาคารด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระเบิดนิวเคลียร์-ขดลวดเทสลาแบบออดิโอ-แขนกลควบคุมโดยระบบดิจิตอล-คลังเก็บสินค้าอัตโนมัติ-คอมพิวเตอร์ควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์-คอมพิวเตอร์ออสซิลโลสโคป-เครือข่ายตัวตรวจจับแบบไร้สาย-เครื่อง CNC ขนาดเล็ก-เครื่องกำเนิดโคโรน่ากระแสตรง บวก กระแสสลับ-เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสน้ำ-เครื่องเก็บข้อมูลสำหรับใช้ใน Instrument Lab-เครื่องขยายแบบแยกส่วน-เครื่องขยายสำหรับหูฟังชนิดพกพาได้-เครื่องขยายเสียงคลาส D-เครื่องขยายเสียงคลาส ดี-เครื่องควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องนอน-เครื่องควบแน่นพลาสติก-เครื่องจำหน่ายกาแฟอัตโนมัติ-เครื่องฉายภาพโดยใช้เลเซอร์-เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล-เครื่องชาร์จแบตเตอรีแบบโปรแกรมได้ด้วยไทริสเตอร์-เครื่องตรวจความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า-เครื่องตรวจจับและติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุสำหรับกล้อง CCD (เฟส 1)-เครื่องตรวจจับสัญญาณคลื่นย่านความถี่ 2.4 GHz-เครื่องตรวจจับอัตราส่วนรอบและเฟสของหม้อแปลง-เครื่องตรวจสอบธนบัตรไทยอัตโนมัติ-เครื่องตรวจสอบสภาพสารเคลือบผิวท่อ-เครื่องติดตามจุดการจ่ายกำลังสูงสุดของแผงเซลแสงอาทิตย์-เครื่องเติมลมอัตโนมัติ-เครื่องทดสอบการตอบสนองของมนุษย์-เครื่องทดสอบค่าเมกะโอห์ม ขนาด 10-เครื่องทำน้ำเย็นประหยัดพลังงาน-เครื่องนับธนบัตร-เครื่องนับฟ้าผ่า-เครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร-เครื่องบรรจุสิ่งของในถุงพลาสติกแบบสุญญากาศ-เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานไฟฟ้า-เครื่องป้องกันการขโมยรถจักรยานยนต์-เครื่องปั๊มลมขนาดเล็กควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์-เครื่องปิ้งหมูแผ่นอัตโนมัติ-เครื่องผ่าตัดโดยใช้ความถี่วิทยุ-เครื่องพันขดลวด-เครื่องมือวัดคลื่นไมโครเวฟที่รั่วไหลจากเตาอบไมโครเวฟ-เครื่องมือวัดความชื้นในดินโดยวิธีกระแสไหลวน-เครื่องมือวัดค่าความนำไฟฟ้า-เครื่องมือวัดชนิด Multimeter พื้นฐานสำหรับการทำปฏิบัติการทดลอง-เครื่องมือวัดผลตอบสนองอิมพัลส์ทางเสียงโดยใช้สัญญาณรบกวนเทียม-เครื่องมือวัดแสงแบบแสดงผลเป็นตัวเลข-เครื่องแยกเมล็ดนุ่น ระยะที่ 2-เครื่องรับธนบัตรเพื่อซื้อสินค้า-เครื่องรับส่งวิทยุ FM ผ่านสายไฟฟ้า 220V-เครื่องรับส่งวิทยุ เอเอ็มสเตอริโอ-เครื่องรู้จำเสียงคอร์ดกีตาร์-เครื่องวัด CONDUCTIVITY และอุณหภูมิ-เครื่องวัดความชื้นภายในวัสดุก่อสร้าง-เครื่องวัดความดังเสียงแบบแสดงผลเป็นตัวเลข-เครื่องวัดความเร็วโดยใช้แสงกระพริบ-เครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอร์โดยใช้แสง-เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลง-เครื่องวัดค่าสี-เครื่องวัดคุณภาพแบตเตอรี่แสดงผลทางจอคอมพิวเตอร์-เครื่องวัดเพื่อสุขภาพติดตั้งบนจักรยาน-เครื่องวัดระดับน้ำบ่อบาดาล ระยะที่ 3-เครื่องวัดระยะทางด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค-เครื่องสร้างสัญญาณรบกวนเทียม-เครื่องเสียงระบบ 5.1 และ 3.1 ช่องสัญญาน-เครื่องหยดสารละลายอัตโนมัติ-เครื่องหันแผงรับพลังงานแสงแดดให้ติดตามตำแหน่งดวงอาทิตย์-เครื่องให้ฮอร์โมนอีริธโธรพอยอิทินสำหรับผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย-เครื่องอัลตร้าซาวน์ สำหรับทำกายภาพบำบัด-เครื่องอ่านบัตรขนาดเล็ก-เครื่องอ่านบัตรแม่เหล็กชนิดมือถือ-จอแสดงผลแอลอีดีควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์-จักรยานออกกำลังกายที่ปั่นไฟเข้าไฟฟ้าบ้าน 220 โวลท์-ชุดตั้งเวลาควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายช่องทาง-ชุดทดลองเครื่องรับส่งสัญญาณแอนะลอก-ชุดทดลองรับ-ส่งสัญญาณดิจิตอล-ชุดทดลองหาค่า Permeability และ Permittivity ของวัสดุ-ชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์มัลติมิเตอร์พื้นฐาน-ชุดสาธิตระบบควบคุมด้วย PLC-ชุดแสดงการเคลื่อนที่ของคลื่นในสายส่ง-ใช้โทรศัพท์มือถือในการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว ผ่านระบบ Bluetooth-ไซโคลคอนเวอเตอร์แบบ 3 เฟส – 1 เฟส-ดิจิตอล มัลติเตอร์-ตัวควบคุมการเปิดปิด ไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติ ชนิดปรับตั้งค่าได้-ตัวควบคุมแรงดันชนิดปรับแทบอิเลคทรอนิคส์-ตัวชดเชยอิมพีแดนซ์อนุกรมควบคุมด้วยไทริสเตอร์ (ระยะที่ 1)-ตัวชดเชยอิมพีแดนซ์อนุกรมควบคุมด้วยไทริสเตอร์ (ระยะที่ 2)-ตัวตรวจจับประจุของก้อนเมฆ-ตู้เย็นเก็บเลือดขนาดเล็กโดยใช้เพลเทียร์-ตู้อบสมุนไพรแบบควบคุมอุณหภูมิ ระยะที่ 2-เตารีดควบคุมอุณหภูมิ-เตาอบสมุนไพรควบคุมอุณหภูมิ-ทวีทเตอร์แบบไอออนิก-เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในห้องทำงาน-เทสล่าคอลย์คู่-โทรศัพท์ไร้สายใช้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า-โทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์-น้ำพุช๊อคโกแลต-น้ำพุเต้นระบำ-บอร์ดแสดงผล 7-Segment ขนาดใหญ่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์แทน LED-บอร์ดแสดงผลขนาดเล็ก เฟส 2-บอร์ดแสดงผลขนาดเล็กระยะที่ 3-บัลลาสต์การสูญเสียต่ำสำหรับหลอด SON 250W-แบบจำลองการควบคุมด้วย PLC-แบบจำลองการควบคุมด้วย PLC ระยะที่ 2-แบบจำลองการลอยตัวของรถไฟฟ้า ระยะที่ 3-แบบจำลองการส่งกำลังไฟฟ้าด้วยแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง-ไบโพลาร์เทสลาคอยด์-ปั๊มน้ำควบคุมด้วยเสียงดนตรี-ปืนสนามแม่เหล็กไฟฟ้า-โปรแกรมอ่านป้ายทะเบียบรถ-โปรแกรมแสดงประวัติการแก้ไขแฟ้มเอกสาร-โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับร้านอะไหล่บนระบบเครือข่าย-โปรแกรมจำลองระบบเครือข่ายโดยใช้การประมวลผลแบบขนาน-โปรแกรมคำนวณยาสำหรับเด็กบนเครื่องพีดีเอ-ปากกาวัดระยะทางแผนที่-ซอฟต์แวร์บริหารจัดการร้านขายยา-ซอฟต์แวร์จำลองเพื่อวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการ และตรวจวัดความผิดปกติในเครือข่ายไร้สาย-เครื่องแสดงภาพโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก-เครื่องดักจับข้อมูลบนเครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย-คาราโอเกะแบบเรียลลิตี้-ความน่าจะเป็นของการสูญเสียแพ็คเกจในแพ็คเกจสวิทซ์ความเร็วสูงที่ใช้หน่วยความจำร่วม-โปรแกรมการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าร่วมจากเซลล์แสงอาทิตย์และเซลล์เชื้อเพลิง-โปรแกรมการประชุมด้วยภาพและเสียงผ่านระบบแลน-โปรแกรมการออกแบบระบบไฟฟ้าแสดงผลเป็นไดอะแกรมเส้นเดี่ยว-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา Digital Communications-โปรแกรมช่วยสอนวิชา Communication systems Lab-โปรแกรมช่วยสอนวิชา Digital Electronics-โปรแกรมช่วยออกแบบวงจรดิจิตอล-โปรแกรมออกแบบระบบไฟฟ้าแสดงผลเป็นไดอะแกรมเส้นเดี่ยว ระยะที่ 2-ผลโหวต SMS บนคอมพิวเตอร์-พัฒนาการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ปรับระดับแรงดันอัตโนมัติ-พัดลมอนุรักษ์พลังงาน-พัดลมอัตโนมัติ-มอเตอร์เหนี่ยวนำเชิงเส้นชนิดปรับความเร็ว-เมนโดซิโน มอเตอร์-ยานควบคุมโดย GPS-ยานหลบหลีกอัตโนมัติ-รถเข็ญเก้าอี้ไฟฟ้า-รถดูดใบไม้แห้ง-รถวิ่งตามเส้นโดยการวิเคราะห์ภาพ-ระบบกลอนประตูแบบรู้จำเสียง-ระบบการวัดอัตราการหายใจของโคนม-ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (ระยะที่ 2)-ระบบควบคุมการรับแสงสำหรับแผงสุริยะ-ระบบควบคุมการเลี้ยงลูกตุ้มผกผันแบบ Non-Causal-ระบบควบคุมคลังสินค้าอัตโนมัติ-ระบบควบคุมคลังสินค้าอัตโนมัติ (ระยะที่ 2)-ระบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิสำหรับโรงเห็ดแบบปิด-ระบบควบคุมความปลอดภัยในรถยนต์ โดยไมโครคอนโทรเลอร์-ระบบควบคุมความเร็วมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว-ระบบควบคุมยานแบบไร้สาย-ระบบควบคุมสัญญาณไฟฟ้าจราจรโดยใช้ PLC-ระบบควบคุมอุณหภูมิของ AIR CHAMBER-ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดไร้สายผ่านคลื่นวิทยุ-ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยระบบ SMS-ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต-ระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางโดยใช้ Ultra Sonic Tranducers-ระบบตรวจวัดอัตราการเต้นหัวใจส่วนบุคคล-ระบบตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายส่วนบุคคล-ระบบตรวจสอบลายเซ็น-ระบบเตือนภัยในรถยนต์ผ่านโทรศัพท์-ระบบเตือนภัยผ่าน SMS-ระบบนับจำนวนผลผลิตของผลไม้บนต้น โดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพดิจิตอล-ระบบป้องกันขโมยภายในบ้าน-ระบบเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านสื่อ TRF-2.4 GHz-ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบโดดเดี่ยว-ระบบเลี้ยงปลาอัตโนมัติ-ระบบวัดและจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย-ระบบวัดอุณหภูมิในร่างกายของโคนมแบบไร้สาย-ระบบแสดงผลโดยการหมุน LED-รีโมตเมาส์-ลิฟยกของขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า-ลูกตุ้มผกผัน-วงจรกำเนิดเสียงเพี้ยนในเครื่องเล่นเสียงดนตรี-วงจรขยายสัญญาณแบบโปรแกรมอัตราขยายได้-วัตต์มิเตอร์-ศึกษาการกระเจิงของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตกกระทบวัตถุรูปทรงเรขาคณิต-ศึกษาการเข้ารหัส ถอดรหัส และการประยุกต์ใช้งานของ MPEG-1 Audio Layer 3-ศึกษาและออกแบบ แบบจำลองระบบไฟฟ้า Runway ตามมาตรฐาน ANNEX 14 , FAA , ICAO CAT-I ของสนามบิน-ศึกษาหลักการคัดเลือกผลแตงโมโดยวิธีวิเคราะห์เสียง-สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า-สายอากาศปรับทิศทางได้-สื่อเพื่อการเรียนรู้และการทดสอบความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์-หม้อแปลงกราวน์-หุ่นยนต์กู้ภัย-หุ่นยนต์แขนกล-หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้หลายทิศทาง-หุ่นยนต์ไดโนเสาร์ภูเวียงโกซอร์สสิรินธรเน่-หุ่นยนต์มนุษย์ขนาดเล็ก-หุ่นยนต์มนุษย์ขับเคลื่อนด้วยกล้ามเนื้อลม-หุ่นยนต์มนุษย์ควบคุมด้วยกล้ามเนื้อลม เฟส 2-หุ่นยนต์ส่งพัสดุ-หุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ขนาดเล็ก ระยะที่ 2-หุ่นยนต์หกขา-แหล่งจ่ายไฟความเพี้ยนต่ำ-แหล่งจ่ายไฟปรับค่าได้ขนาด 300 วัตต์-ออสซิลโลสโคปขนาดเล็ก-อินดักชั่นมอเตอร์โวลท์ต่ำ-อินเวอเตอร์สำหรับควบคุมอินดักชั่นมอเตอร์-อินเวอร์เตอร์สำหรับควบคุมอินดักชั่นมอเตอร์หนึ่งเฟส-อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบป้อนกระดาษโดยอัตโนมัติในรูปแบบของภาพดิจิตอล-อุปกรณ์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยใช้เสียง Voice Commander-อุปกรณ์ควบคุมซีดีรอมไดร์ฟ-อุปกรณ์ควบคุมส่วนกลางเพื่อป้องกันการโจรกรรมรถยนต์-อุปกรณ์ช่วยหัดเดินอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วย-อุปกรณ์ช่วยหัดเดินอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วย ขั้นที่ 2-อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนที่โดยใช้ไอซีวัดความเร่ง-อุปกรณ์ตัดวงจรตรวจจับโดยใช้กำลังไฟฟ้า-แอมป์กีต้าร์-Wireless clocks นาฬิกาไร้สาย- การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตในงานรักษาความปลอดภัย(Web Application)-การแสดงผลบนแผงแสดงผล LED (Visual Effect on LED Panel)-การออกแบบตัวถอดรหัสแบบเฟโนด้วยภาษาวีเอชดีแอล (VHDL Implementation of Fano Decoder)-สายอากาศไดโพลแบบล็อกพิริออดิกชนิด 12 ตัวประกอบ(Twelve – Element Log – Periodic Dipole Antenna)-การประยุกต์ใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ TINI BOARD(Tini Board Web Server Application)-การจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล(The Management of Electrical Energy Consumption in a hospital)-วงจรกรองสัญญาณไฟฟ้าที่ใช้ตัวต้านทานค่าลบซึ่งขึ้นอยู่กับความถี่เป็นองค์ประกอบ (The Frequency-Dependent Negative Resistors Filters)-Surface Discharge Test-ศึกษาระบบควบคุมการผลิตโดยใช้โปรแกรมโลจิกคอนโทรล(STUDY OF PROCESS CONTROL SYSTEMS USING PLC (SYSTEM B))-Study of Process Control Systems Using PLC (Part A)-โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar photovoltaic LED lighting for home security)-ระบบตรวจวัดกำลังงานจากระยะไกล (Remote Energy Monitoring System)-การขึ้นรูปโครงสร้าง 3 มิติ โดยใช้ภาพถ่าย 2 มิติ-การจัดการจราจรเพื่อเพิ่มคุณภาพของการให้บริการ-การจำลองทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเชิงปฎิบัติ3-การใช้สนามกระแส Eddy หมุนในการตรวจสอบความไม่สม่ำเสมอของผิวโลหะ-เมาส์ไร้สาย ไม่มีแบตตารี่-ระบบการจัดการสำหรับธุรกิจหล่อโลหะ-ระบบการบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์-ระบบขายรถยนต์มือสอง-ระบบคัดแยกขนาดของวัตถุแบบเวลาจริง-ระบบเครื่องวัดการตอบสนองทางความถี่และอิมพีแดนซ์ขาออกของเครื่องขยายเสียง-ระบบจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี RFID-ระบบบริการการแจ้งเตือนข่าวใหม่-ระบบบริการแนะนำเส้นทาง-ระบบบริหารคลีนิค-ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านระบาดวิทยา-ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สารเคมี เพื่อการจัดการและวางแผน-เว็บ 2.0 ซอฟต์แวร์เพื่อบริการช่วยเหลือและสนับสนุนลูกค้า-เว็บเซอร์วิสบริการถ่ายโอนข้อมูลในระบบกริด-แว่นตา 3 มิติ-สถานีวัดปริมาณน้ำฝนทางไกลแบบอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่-เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้าชนิดพกพา (Oscilloscope ชนิดมือถือ)-ไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุมการทำงานของ 3-เฟส พีดับบลิวเอ็มอินเวอร์เตอร์ Microprocessor Controlled 3 Phase PWM Inverter-การควบคุมแบบดิจิตอล พีไอ โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ Micro computer – based Digital PI Controller-การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์เลโก้Lego Robot Application-เครื่องส่งพลังงานไฟฟ้าโดยการเหนี่ยวนำเพื่ออัดประจุแบตเตอรี่ขนาดเล็กInductivity couple power transfer for battery Charging-ชุดจำลองการเกิดฟ้าผ่าชนิดกระแสสูง Impulse Current Generator-เครื่องอ่านบัตรคลื่นวิทยุระยะสั้น Fingerprint Reader System-วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการติดตั้งหม้อแปลงเลื่อนมุมเฟสในระบบสายส่ง Feasibility Study and Simulation of Phase-Shift Transformer Connection between Roi-Ed and Yasothorn-มอเตอร์ไฟฟ้าสถิต ELECTRO – STATIC MOTOR-การถอดรหัสสัญญาณ DTMF โดยใช้โปรแกรม LabVIEW (Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Decoder Using LabVIEW)-Delta Modulation (1 bit technology)-การประยุกต์ใช้วงจรชุคคอนเวอร์เตอร์กับโซลาร์เซลล์ CUK Converter for Solar Cell Application-เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสตัวนำและการประยุกต์ใช้ Contacless Voltage Detector-โปรแกรมช่วยออกแบบแสงสว่างสนามกีฬากลางแจ้ง Computer-Aid Design for Outdoor Sports-เครื่องกำเนิดแรงดันไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง Cockcroft & Walton D.C Generator-เครื่องทดสอบบัลลาสต์ Ballast Tester-การตรวจสอบพฤติกรรมเชิงเคออติกของตัวกรองสัญญาณแบบดิจิตอล An Investigation of Chaotic Behaviour in Digital Filters-การควบคุมแขนกลโดยอาศัยข้อมูลจากภาพ A Vision-Controlled Robot Arm-การศึกษาระบบ RS-485 Network (A Study of RS-485 Network-ระบบบันทึกข้อมูลสำหรับแผงเซลล์แสงแบบภายนอกอาคาร A Portable Data Logging System for Outdoor Photovoltaic Module-A 24V, 75W Buck-Boost Converter for Photovoltaic-Battery Charger-สร้างหม้อแปลงแรงสูงขนาด 220 V. / 15 kV. , 15 mA. 220V15KV 15 mA , 50 Hz Dry Type Transformer-หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดฉนวนจุ่มในน้ำมัน ขนาด 2kVA, 220V / 50kV ( 50 KV Oil Immersed Transformer-เครื่องตรวจจับสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับขนาดแรงดันไม่เกิน 22กิโลโวลต์ 22 KV Line tester-ระบบบันทึกเวลาเรียนนักศึกษาด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ-แบบจำลองระบบ RFID ที่ใช้ในงานขนส่งสินค้า-ชุดสาธิตการการเชื่อมต่อ อินพุต-เอาต์พุต วิชาการเชื่อมโยงไมโครอินเตอร์เฟส-ออสซิลโลสโคปแบบคอมพิวเตอร์เบส-หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้หลายทิศทาง-การควบคุมแขนหุ่นยนต์ 3 ข้อหมุน ขับเคลื่อนโดยกล้ามเนื้อลม-การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของระบบขนส่งมวลชนโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์-การวิเคราะห์เพื่อระบุจุดอันตรายในโครงข่ายถนนโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์-การวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบด้านเสียงจากการจราจรในโครงข่ายถนน-กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ลดปริมาณปูนซีเมนต์และใช้ สารเพิ่มกำลังอัด-คุณสมบัติของดิน-สารหล่อลื่นตะปู-การแก้ไขจุดอันตราย (Black Spots) บนโครงข่ายถนน-การใช้ Land Develop ในการออกแบบโปรแกรม-การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่หาสามารถได้บนอินเตอร์เน็ตเพื่อแก้ปัญหาวิศวกรรมธรณีเทคนิค-การซึมผ่านของน้ำในดิน-การตรวจสอบความถูกต้องในงานก่อสร้างถนนและสะพาน-การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน บนโครงข่ายถนน-การต่อคานแบบยึดแน่น-การแตกร้าวของอาคารเนื่องจากการทรุดตัวของชั้นดิน-การทดสอบคอนกรีตแบบไม่ทำลายด้วยการทดสอบอัลตราโซนิค-การทดสอบคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับการบ่มกับไม่ได้รับการบ่ม-การทำแผนที่ระบบสารสนเทศบริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิทยบริการ-การแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีต-การนำตะกอนที่ได้จากระบบประปามาทำเป็นอิฐมอญ-การบริหารจัดการที่ดินโดยใช้ Program ARC GIS ในการทำงาน-การประเมินคุณสมบัติทางพลศาสตร์ของสะพานลอยคนข้ามคอนกรีตเสริมเหล็ก-การประยุกต์ใช้การรังวัดด้วยภาพถ่ายระยะใกล้ในงานรังวัดอาคาร-การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ กับรายละเอียดการก่อสร้างอาคารทางวิศวกรรม-การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ กับรายละเอียดทางวิศวกรรมการก่อสร้างอาคาร-การประยุกต์ใช้โปรแกรม GIS ในการวิเคราะห์จุดอันตรายในโครงข่ายถนน-การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยการจัดการงานก่อสร้าง กรณีศึกษาระบบบำบัดน้ำเสีย-การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนอินเตอร์เนตในการบริหารจัดการอาคาร-การปรับเทียบค่าพิกัดภาพถ่ายดาวเทียม-การปรับปรุงคุณภาพดินลมหอบขอนแก่นโดยยางธรรมชาติเพื่องานทาง-การปรับปรุงโปรแกรม KKU-WEIR 3.0 สำหรับการออกแบบฝาย-การเปรียบเทียบกำลังของคอนกรีตกำลังสูงที่ผสมเถ้าลอย แม่เมาะ 5%-การเปรียบเทียบกำลังรับแรงเฉือนของคานลึก คสล. วางบนฐานรองรับธรรมดาคำนวณจากแบบจำลองโครงข้อหมุนต่างกัน-การเปรียบเทียบกำลังอัดของคอนกรีต กำลังสูงที่ทรายโมดูลัส ความละเอียดมาตรฐาน และทรายจากแม่น้ำโขง-การเปรียบเทียบความสามารถในการรับแรงของไม้ที่มีรูเจาะกลม-การเปรียบเทียบคุณสมบัติของคอนกรีตโดยการใช้ปูนซีเมนต์ผสมและปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1-การเปลี่ยนแปลงกำลังรับแรงของเสาสั้นต่อปริมาณเหล็กเสริม-การเปลี่ยนแปลงกำลังรับแรงของเสาสั้นต่อรูปร่างของหน้าตัด-การผลิตอิฐดินเหนียว-การผลิตอิฐโดยใช้กระบวนการจีโอโพลีเมอร์-การพัฒนาคอนกรีตกำลังสูงมาก-การพัฒนาโปรแกรมการวิเคราะห์โครงข้อแข็งเวอร์ชั่น 1-การพัฒนาโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ความจุของถนนตามมาตรฐานออสเตรเลีย-การเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กกับคอนกรีตโดยใช้วัสดุเชื่อมประสาน-การรับแรงของไม้ที่ความชื้นแตกต่างกัน-การและพฤติกรรมของดินลมหอบขอนแก่นที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพโดยซีเมนต์และเถ้าลอย-การวิเคราะห์และแก้ไขจุดอันตรายโครงข่ายถนน-การศึกษาการจัดการช่วงชีวิตของคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป-การศึกษาการซ่อมแซมคอนกรีตที่ชำรุดเนื่องจากการกัดกร่อนของเหล็กเสริม-การศึกษาการบริหารจัดการตารางเวลาในโครงการก่อสร้าง-การศึกษาการเปลี่ยนแปลงกำลังรับแรงของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขณะถูกเผาไหม้-การศึกษาการเปลื่ยนแปลงกำลังรับแรงของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตที่อุณหภูมิต่าง ๆ-การศึกษากำลังและการหดตัวแบบแห้งของมอร์ต้าซีเมนต์ผสมเถ้าแกลบ-การศึกษากำลังอัดของคอนกรีตผสมดินขาวและหรือ เถ้าแกลบ-การศึกษาความต้านทานปลวกของไม้ชนิดต่างๆ-การศึกษาความแม่นยำของค้อนยิงคอนกรีต-การศึกษาความร้อนจากอัคคีภัยและผลกระทบต่อพฤติกรรมรับแรงของคอนกรีต-การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานทางไฟฟ้ากับกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต-การศึกษาคอนกรีตพรุนป้องกันการชะล้างหน้าดิน-การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตซึ่งใช้หินย่อย ลูกรัง และกรวด นำมาผสมเป็นมวลรวมหยาบ-การศึกษาคุณสมบัติของปูนฉาบกันน้ำ 1-การศึกษาคุณสมบัติของปูนฉาบกันน้ำ 2-การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของคอนกรีตใยมะพร้าวผสมเถ้าลอย-การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน 1-การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน 2-การศึกษาโครงการก่อสร้าง กรณีศึกษาอาคารสัตว์ทดลอง-การศึกษาเบื้องต้นการผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำโขง และลุ่มน้ำพอง-การศึกษาเบื้องต้นการผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำโขงและลุ่มน้ำชี-การศึกษาผลกระทบเนื่องจากกระบวนการที่ดินแห้งและเปียกสลับซ้ำไปมาของดินยุบตัว-การศึกษาผลของการทรุดตัวและกำลังรับน้ำหนักของดินมหาวิทยาลัยขอนแก่นในเครื่องทดสอบแรงเฉือนตรง-การศึกษาพฤติกรรมการใช้เส้นทางจักรยานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น-การศึกษาพฤติกรรมทางกายภาพของคอนกรีตผสมใยเหล็ก-การศึกษาพฤติกรรมและกำลังของดินลมหอบที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพด้วยปูนซีเมนต์ผสมเถ้าลอย ทดสอบโดยเครื่องมือแรงอัดสามแกน-การศึกษาพฤติกรรมและค่รับแรงเฉือนของดินลมหอบขอนแก่นที่ปรับปรุงคุณภาพ โดยใช้ปูนซีเมนต์และขี้เถ้าแกลบ-การศึกษาระบบการจัดการคลังวัสดุในโครงการงานก่อสร้าง-การศึกษาและพัฒนาคอนกรีตทนซัลเฟต-การสอบเทียบฝายสันกว้างสำหรับหน้าตัดต่างๆ-การสำรวจเพื่อทำแผนที่ภูมิประเทศบริเวณคณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยี สวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์ และสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น-การสำรวจเพื่อออกแบบฝายในลำห้วยรากไม้บ้านโนนตุ่น-การหาค่ากำลังน้ำหนักของฐานรากตื้นบนดินลมหอบแบบขอนแก่นด้วยวิธีการศึกษาจากแบบจำลองในห้องปฏิบัติการ-การเสริมเหล็กในคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว-การหาค่าประสิทธิภาพการชลประทานของสถานีสูบน้ำขนาดเล็ก-การหาคุณสมบัติของดินโดยใช้ผลการทดสอบ CPT (1)-การหาคุณสมบัติของดินโดยใช้ผลการทดสอบ CPT (2)-การออกแบบระบบระบายน้ำสำหรับถนนด้วย Microsoft Excel-การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตผสมเถ้าลอยปริมาณมาก-การออกแบบสัดส่วนผสมคอนกรีตผสมขี้เถ้าลอย-กำลังอัดของคอนกรีตผสมขี้เถ้าแกลบดำและขี้เถ้าลอยโดยใช้มวลรวมหยาบที่มีขนาดคละ-ขนาดของไม้ เหล็กกล่องและคานคอนกรีตเสริมเหล็กในโครงหลังคาบ้านพักอาศัย-ขนาดของไม้เนื้อแข็ง เหล็กกล่องและคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นตง คานและเสาของบ้านพักอาศัย-ความสัมพันธ์ของกำลังดึงแยกและกำลังดัดกับกำลังอัดของคอนกรีตที่กำลังอัดต่างๆ-ความสัมพันธ์ของความแข็งแรงกับปริมาณความชื้นของดินลมหอบขอนแก่น-คอนกรีต กำลังสูงที่ระยะต้น-คอนกรีตกำลังสูงจากสารปอซโซลานผสม-คอนกรีตกำลังสูงมาก-คอนกรีตกึ่งสำเร็จรูป U-Frame-คอนกรีตจากมอร์ต้าเหลือใช้-คอนกรีตทนทานสูง-คอนกรีตผสมกาวลาเท็กซ์-คอนกรีตผสมแกลบ-คอนกรีตผสมชานอ้อย-คอนกรีตผสมซ้ำ-คุณสมบัติของคอนกรีตที่ใช้เศษอิฐบล็อกแทนมวลรวมหยาบ-คุณสมบัติของคอนกรีตผสมขี้เถ้าแกลบขาว-คุณสมบัติของดิน ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2-คุณสมบัติของดินในการต้านทานแรงเฉือนของดินใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น-คุณสมบัติคอนกรีตที่ใช้สารเพิ่มกำลังอัด (KAO) Type G-จีโอโพลีเมอร์กำลังสูงจากเถ้าลอย-แบบจำลองการทรุดตัวของดินเนื่องจากปริมาณความชื้น-แบบจำลองวิเคราะห์การเลือกใช้รถขนส่งมวลชนให้บริการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น-ประสิทธิภาพของสารกันปลวก-เปรียบเทียบการออกแบบโดยวิธี WSD (Working Stress และ LRFD (Lood Reinstance Factor Design) ในเสาและคานเหล็ก-ผลกระทบของเกลือโซเดียมคลอไรด็ต่อกำลังรับน้ำหนักคอนกรีตที่ใช้ลอยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมเถ้าแกลบ-ผลกระทบของเกลือโซเดียมคลอไรด์ในคอนกรีตต่อการกัดกร่อนของเหล็กเสริม-ผลกระทบของดินขาวต่อกำลังอัดของมอร์ต้าซีเมนต์ผสม-ผลของการกระทุ้งแน่นต่อกำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีตที่ค่ายุบตัวต่างๆ-ผลของการโก่งเดาะของเหล็กยืนที่มีต่อกำลังรับน้ำหนักแนวแกนของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก-ผลของขนาดคละของมวลรวมหยาบซึ่งประกอบด้วย หินย่อย-ผลของความเค็มต่อกำลังอัดของคอนกรีต-ฝายครึ่งวงกลมแปรผันความลาดและความสูง-พฤติกรรมของคานคอนกรีตเสริมเหล็กเมื่อจัดเหล็กเสริมตามรูปโครงข้อหมุน-พฤติกรรมของฐานรากตื้นบนดินชนิดต่าง ๆ จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ-พฤติกรรมของดินลมหอบที่ปรับปรุงโดยปูนซีเมนต์ผสมเถ้าลอยและเถ้าแกลบภายใต้น้ำหนักบรรทุกเป็นวงจร-มอร์ต้าโพลีเมอร์-ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น-ระบบสารสนเทศ อบต. เมืองเก่า (GIS)-ลักษณะการไหลผ่านท่อลอด-วิเคราะห์โครงข้อหมุนสามมิติแบบกริดบน Visual Basic-ศึกษากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมขี้เถ้าแกลบดำ-อัตราเร็วที่จุดในมหาวิทยาลัยขอนแก่น-อิทธิพลของขนาดแผ่นเหล็กต่อกำลังรับน้ำหนักบรรทุกประลัยของดินลมหอบขอนแก่น-อิทธิพลของความชื้นต่อกำลังรับแรงเฉือนของดินในมหาวิทยาลัยขอนแก่น-อิทธิพลของคอนกรีตหุ้มที่มีต่อพฤติกรรมการโก่งเดาะของเหล็กเสริมตามยาวภายในเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก-อิทธิพลของเถ้าแกลบต่อแรงยึดหน่วงของเหล็กเสริมในคอนกรีต-อิทธิพลของระดับน้ำใต้ดินต่อค่ากำลังรับน้ำหนักของฐานรากตื้นบนดินทรายที่มีเข็มพืดล้อมรอบ-การเกิดขยะในห้องปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น-การจัดการระบบระบายน้ำในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยใช้ระบบ GIS-การจัดระดับคุณภาพของน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล-การใช้ Fruit Water จากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังแทนการใช้ปุ๋ยเคมี-การใช้ยิปซัมและเถ้าลอยผสมร่วมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในการก่อสร้าง-การตรวจสอบลักษณะสมบัติของน้ำเสีย มหาวิทยาลัยขอนแก่น-การติดตามคุณภาพน้ำเพื่อการเกษตรในแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น-การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น-การทดสอบคุณภาพน้ำดื่มของโรงอาหารคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการหารอบระยะเวลาการล้างทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำและเครื่องทำน้ำเย็น-การบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการตะกอนเร่งจากน้ำเสียสีย้อม-การบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการตะกอนเร่งที่มี FM สูง จากน้ำเสียสีย้อม-การบำบัดน้ำเสียเลือดสัตว์ด้วยระบบแอนแอร์โรบิคคอนแทค-การบำบัดสีจากน้ำเสียโรงงานกระดาษด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์-การปนเปื้อนของโลหะหนักในพืชที่หลุมฝังกลบขยะเทศบาลนครขอนแก่น-การประเมินสัมประสิทธิ์ของระบบบำบัดน้ำเสียบึงประดิษ์แบบไหลใต้ผิวกรณีศึกษาเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์-การประยุกต์ใช้ Nano membrance เป็นวัสดุกรอง-การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานผลิตน้ำผลไม้ชนิดผงละลายน้ำ-การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม-การผลิตน้ำจากวัสดุเหลือใช้-การผลิตมีเทนจากขยะอาหาร-การเพิ่มมูลค่าของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง-การลดการใช้น้ำในฟาร์มสุกรโดยอาศัยเทคโนโลยีสะอาด-การเลี้ยงจุลชีพบนตัวกลางที่มีการเติมอากาศ-การวิเคราะห์โครงข่ายท่อจ่ายน้ำประปามหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยโปรแกรม EPANET-การศึกษาการปนเปื้อนของโลหะหนักในดินบริเวณรอบหลุมฝังกลบขยะของเทศบาลนครขอนแก่น-การศึกษาการแพร่ระบายสารอินทรีย์ระเหย ณ สถานีบริการน้ำมัน-การศึกษาเชิงเศรษฐศาสตร์ในการตั้งศูนย์รับซื้อขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิล-การศึกษาแนวทางการกำจัดความกระด้างในประปาหมู่บ้าน-การศึกษาแนวทางการจัดการของเสียตัวทำละลายอินทรีย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น-การศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ำในหอพักนักศึกษา-การศึกษาปริมาณฝุ่นควันจากการย่างเนื้อกระทะในเขตเทศบาลนครขอนแก่นและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น-การศึกษาปริมาณโลหะหนักในดิน พืช น้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน บริเวณหลุมฝังกลบขยะของเทศบาลนครขอนแก่น-การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารอินทรีย์ระเหยจากสถานีขนส่ง บขส-การศึกษาผลของเวลาในการกำจัดน้ำมันจากถังดักไขมัน-การสร้างสวนน้ำเพื่อบำบัดน้ำทิ้งจากโรงเรียนสาธิตอนุบาล-การสำรวจปริมาณและสารปนเปื้อนจากขยะคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง-การออกแบบระบบจ่ายน้ำประปาภายในอาคารโดยใช้โปรแกรมภาษา-การออกแบบระบบจ่ายน้ำประปาภายในอาคารสูงโดยใช้โปรแกรม EPANET-คุณภาพน้ำในแหล่งเก็บกักผิวดิน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น-คุณภาพน้ำประปาทางกายภาพและเคมีในมหาวิทยาลัยขอนแก่น-น้ำเสียจากโรงงานเบเกอรี่และการจัดการในจังหวัดขอนแก่น-แนวทางการจัดการขยะรีไซเคิลของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างมีประสิทธิผล-ประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานแป้งมันสำปะหลัง-ผลกระทบระยะยาวของการนำกากปูนขาวจากอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ-ระบบการจัดการขยะอาหารในโรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ที่มี FM ratio สูง-ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของการปนเปื้อนของโลหะหนักบริเวณรอบหลุมฝังกลบขยะเทศบาลนครขอนแก่น-สวนน้ำบำบัดน้ำเสียแบบผิวน้ำเปิด-สวนน้ำบำบัดน้ำเสียไหลตามแนวดิ่ง-สวนบำบัดน้ำเสียแบบพืชลอย-สารโลหะหนักในแหล่งเก็บกักน้ำผิวดิน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น-การจัดตารางการผลิตในระบบการผลิตแบบ Flow Shop เพื่อให้มีค่าเก็บรักษาสินค้าที่เสร็จก่อนกำหนดต่ำสุด-การจัดตารางเดินรถขนส่งน้ำนมดิบเพื่อลดอัตราค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับ Clarke & Wright algorithm-การใช้ Visual Basic สำหรับแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุดในระบบ JIT-Kanban-การทำ Heat Teratment สำหรับเหล็กแหนบ-การเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบการผลิตแบบผลักกับแบบดึง-การพยากรณ์ความต้องการปริมาณยางพารา-การพัฒนาโปรแกรมเพื่องานทางด้านการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ-การวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับระบบการผลิต-การศึกษาความเป็นไปได้ในการทดแทนเตาคิวโพลาด้วยเตาไฟฟ้า-การศึกษาระบบแถวคอยโดยการจำลองเชิงคอมพิวเตอร์-การสร้างเครื่องมือชี้วัดโดยวิธี AHP เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกภาควิชาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-การออกแบบ KPI เพื่ออุตสาหกรรมคอนกรีต-การออกแบบระบบการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่-รถนำทางอัตโนมัติ-7 QC tools กับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้านการเรียนการสอน ในมุมมองของนักศึกษา-A simulated annealing algorithm for layout problem-Knowledge based Model for Air Conditioning system Maintenance-มาสเตอร์แคม-Modeling a Swap for Fuel Price in Thailand-Reliability-Centered Maintenance Inventory Model-มูลภัณฑ์กันชนและการวางแผนความต้องการของวัสดุการแก้ปัญหาผังโรงงานแบบพลวัติกรณีขนาดหน่วยงานไม่เปลี่ยนแปลงในพื้นที่โรงงานไม่จำกัด-การแก้ปัญหาเหมาะสมที่สุดด้วยวิชวลเบสิคบนไมโครซอฟท์เอ็กเซลร่วมกับลินโด-การควบคุมหัวแบ่งเครื่องกัด-การคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นโดยใช้ Committee Network-การจัดการความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดตาราง การซ่อมบำรุง การเปรียบเทียบรูปแบบ-การจัดตารางการใช้ห้องเรียนเพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา โดยพิจารณาค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้ารวมต่ำที่สุด-การจัดตารางการผลิตในสายการผลิตต่อเนื่องแบบผสมเมื่อพิจารณาเวลาเตรียมงานและการแบ่งงาน-การจัดตารางการผลิตเพื่อลดค่าเก็บรักษาและค่าปรับเนื่องจากผลิต-การจัดตารางการเพาะปลูกอ้อยให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต-การจัดตารางสอบของรายวิชาต่าง ๆ ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดทำดัชนีบ่งชี้ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ-การจัดระบบการขนส่งรถบรรทุกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด-การจัดระบบการขนส่งสินค้าแช่เย็น-การจัดรูปแบบการขึ้นอ้อยด้วยรถคีบ-การจัดลำดับการผลิตในสายการผลิตต่อเนื่องแบบผสมเพื่อทำให้ค่าเวลาเฉลี่ยงานในระบบและเวลาเสร็จงานช้าสุดมีค่าต่ำที่สุด-การจัดลำดับการผลิตในสายการผลิตแบบผสมโดยใช้แบบจำลอง-การจัดลำดับการผลิตบล๊อกเพื่อให้เวลาผลิตรวมต่ำที่สุด กรณีศึกษา-การจัดลำดับคิวในการตัดของแปลงอ้อย-การจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการจัดการการจราจรทางอากาศ-การชุบแข็งพื้นผิวเหล็ก 0.4% คาร์บอน-การใช้กลยุทธ์ด้านราคาในการช่วยให้อุปสงค์และอุปทานของสินค้าเกษตรมีความเหมาะสมกันในโซ่อุปทานสินค้าเกษตร-การใช้หลักการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ ในโรงงานอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์-การตรวจสอบรอยเชื่อมเหล็ก stainless steel ของเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์-การทดสอบรอยเชื่อมของเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Stream)-การทำ Heat Treatment สำหรับ Tool Steel-การทำแบบหล่อถาวร-การบริการการจัดการผลิตในโรงงานผลิตประตูหน้าต่างจาก UPVC-การบริหารจัดการคลังวัตถุดิบของโรงงานผลิตภัณฑ์สมุนไพรตัวอย่าง-การบริหารจัดการคลังอะไหล่ของโรงไฟฟ้าน้ำพองการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย-การบริหารจัดการงานบำรุงรักษาโดยกลยุทธ์การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน สำหรับเครื่อง CW-Pump กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าน้ำพอง-การบริหารจัดการแรงงานเก็บเกี่ยวอ้อย-การประเมินกลยุทธ์ด้านสัญญาในการทำฟาร์มสัญญาในโซ่อุปทานของสินค้าเกษตร-การประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อการบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์-การประเมินสถานะคุณภาพวิศวกร เพื่อเทียบเคียงด้านงานและคน-การประยุกต์ใช้ Digital Image Processing ด้วยโปรแกรม MATLAB-การประยุกต์ใช้ Microcontroller ในงานอุตสาหกรรม-การประยุกต์ใช้ Microcontroller-การประยุกต์ใช้ Microcontroller2-การประยุกต์ใช้แขนกลในงานอุตสาหกรรม-การประยุกต์ใช้งาน Microcontroller-การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GPS Vehicle Tracking System ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งและกระจายสินค้า-การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GPS Vehicle Tracking System ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งและกระจายสินค้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา โรงงานขนมปังและเบกอรี่-การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในโรงหล่อโลหะ-การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการควบคุม กลุ่ม 2-การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการควบคุม-การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์-การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมเครื่องให้อาหารสุนัข-การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมเครื่องให้อาหารสุนัข2-การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมน้ำหนัก-การประยุกต์ใช้ไมโครซอฟท์เอ็กเซล วิชวลเบสิคร่วมกับโซล์เวอร์ในปัญหาค่าเหมาะสมที่สุด-การประยุกต์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ระบบคัมบัง (Kanban system) ในอุตสาหกรรม-การปรับความเร็วรอบพัดลมตามอุณหภูมิ-การปรับปรุงกระบวนการล้างสายดูดเสมหะ กรณีศึกษา-การปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบวิสาหกิจ โดยการวางแผนและควบคุมการใช้วัตถุดิบ กรณีศึกษาโรงงาน ประกอบแผงวงจรอิเลคทรอนิกส์-การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานหล่อยางรถยนต์-การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า-การปรับปรุงเพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้นในการผลิตแหอวน-การปรับปรุงสมบัติของพูเล่ย์ด้วยกระบวนการทำความร้อนอย่างง่าย-การพยากรณ์ความต้องการปริมาณสินค้าโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม (กรณีศึกษา โรงงานสมุนไพร)-การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-การพยากรณ์ผลิตภาพการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟโดยใช้ระบบโครงข่ายประสาทเทียม-การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปแบบวิชวลร่วมกับลินโด-การพัฒนาระบบการปลูกอ้อย ให้เหมาะสมกับกำลังการผลิตของโรงงานน้ำตาล-การพัฒนารูปแบบของการรอคอยของเครื่องบินในระบบควบคุมการจราจรทางอากาศ TRACON-การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการหล่อโลหะ-การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์-การพัฒนาและปรับปรุงสายการผลิต โดยใช้หลักการของลีน-การพัฒนาและออกแบบเครื่องอบฆ่าเชื้อสำหรับเพาะเลี้ยงเห็ด-การพัฒนาวิธีการจัดตารางการผลิตเมื่อมีเวลาเตรียมการผลิตเป็นแบบไม่อิสระ-การพัฒนาอุปกรณ์เป่าแห้งเพื่อทำความสะอาดสายดูดเสมหะ-การพัฒนาอุปกรณ์ลดปริมาตรวัสดุนำกลับมาใช้ใหม่ กรณีศึกษา กระป๋องอลูมิเนียม รุ่น II-การพัฒนาอุปกรณ์ลดปริมาตรวัสดุนำกลับมาใช้ใหม่ กรณีศึกษา กระป๋องอลูมิเนียม รุ่นที่ 3-การเพิ่มประสิทธิภาพการหล่อเหล็กหล่อโดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง-การเพิ่มผลผลิตในการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ของตำบลต่าง ๆ (หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์)-การลดต้นทุนการจัดเก็บอะไหล่งานซ่อมบำรุงของการรถไฟแห่งประเทศไทย-การวางผนการผลิตเพื่อให้ Peak Demand Charge ในการคิดค่าไฟต่ำสุด-การวางผังโรงงานเชิงพลวัติในกรณีที่หน่วยงานมีขนาดเท่ากัน-การวางผังสถานที่ทำงานสำหรับงานจ่ายกลางโรงพยาบาล-การวางแผนกลยุทธในการทดแทนประตูหน้าต่างแบบไม้ ด้วยประตูหน้าต่างแบบ UPVC (Unplasticised Polyvinyl-chloride)-การวางแผนการจัดการสินค้าคงคลังและการจัดตารางการผลิตสำหรับหลายผลิตภัณฑ์-การวางแผนการผลิตผลผลิตทางการเกษตร-การวางแผนด้านพื้นที่และโครงข่ายการขนส่งเพื่อลดต้นทุน Logistics ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-การวิเคราะห์การสึกหรอของดอกกัด กรณีศึกษา-การวิเคราะห์ความไวของรูปแบบการจัดการการขนส่งอ้อยดดยการจัดตั้งศูนย์ให้บริการ-การวิเคราะห์ต้นทุนการจัดเตรียมผ้ากอซและสำลี กรณีศึกษางานจ่ายกลาง โรงพยาบาลศรีนครินทร์-การวิเคราะห์ต้นทุนการใช้เครื่องกัด กรณีศึกษา-การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การวางผังโรงงาน และการปรับปรุงระบบพัสดุคงคลัง-การศึกษากรรมวิธีการผลิตและคุณสมบัติทางกลของเหล็กหล่อสีเทา-การศึกษาการผลิตน้ำประปาของโรงกรองน้ำ กรณีศึกษา-การศึกษาการหล่อพลูเล่-การศึกษาการไหลของเกรนหลังกระบวนการดึงขึ้นรูปลึก-การศึกษาข้อบกพร่องของเหล็กหล่อสีเทาโดยใช้กล้อง Scanning Electron Microscope-การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์บริหารการเก็บเกี่ยวอ้อย-การศึกษาโครงสร้างและสมบัติของมีด-การศึกษาเชิงเปรียบเทียบอายุของการเกิดความล่าช้าของอลูมิเนียมหล่อซิลิกอนกับอลูมิเนียมหล่อซิลิกอนก้อนกลม-การศึกษาผลกระทบของความแตกต่างน้ำหนักเหล็กเส้น-การศึกษาผลกระทบจากการลดน้ำหนักของพูเล่ย์-การศึกษาระบบแถวคอยโดยใช้การจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา แผนกเวชระเบียนและสถิติ-การศึกษาและพัฒนาระบบ Logistics และ Supply Chain ของการส่งออกมะม่วง-การศึกษาเวลารอคอยของการเติมโซเดียมก่อนเทลงแบบหล่อของโลหะผสมอลูมิเนียมซิลิกอน-การศึกษาศักยภาพด้านอุตสาหกรรมยางพารา ของพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-การศึกษาสาระสำคัญและความสัมพันธ์ของกฎหมายความปลอดภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม-การสร้างแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปัญหา (สำหรับการวางแผนขบวนการผลิตและการขนส่ง) ในระบบแบบทันเวลาพอดี-การหล่อพู่เล่ย์โดยใช้เหล็กหล่อสีเทามาตรฐาน JIS G 5501 (FC 250)-การหล่อพูเล่ย์เหล็กหล่อเหนียว-การหล่อโลหะผสมอลูมิเนียมทองแดง-การหล่ออลูมิเนียมซิลิกอนก้อนกลม-การหล่อเหล็กหล่อเทา-การหล่ออลูมิเนียมซิลิกอนก้อนกลม-การหล่ออลูมิเนียม-ซิลิกอน-ทองแดง-การหากำไรสูงสุดของการเดินรถโดยสาร กรณีศึกษาการเดินรถสองแถว-การหาช่วงเวลารอคอยที่เหมาะสมหลังเติมสตรอนเตียมในการหล่ออะลูมิเนียมอัลลอยด์-การหาทำเลที่ตั้งและวางผังสถานีพักรถบรรทุกสินค้าบนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-การหารูปแบบการตัดวัสดุมิติเดียวให้เกิดความสูญเสียต่ำสุด-การหารูปแบบทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมของระบบ JIT-KANBAN สำหรับการผลิตทางอุตสาหกรรม-การหารูปแบบทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมของระบบ JIT-KANBAN สำหรับการผลิตทางอุตสาหกรรม2-การหาเวลามาตรฐานในการผลิตพรม กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ไกร จำกัด-การหาโอกาสและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารจัดการ โดยใช้ TQA-การออกแบบการทดลองเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา เครื่องย่อยขวดแก้ว-การออกแบบพูเล่ย์-การออกแบบแม่พิมพ์ Deep Drawing-การออกแบบและการสร้างแม่พิมพ์ตัด-การออกแบบและพัฒนากรรไกรทางการเกษตร-การออกแบบและวางผังโรงงานเบื้องต้นในการผลิตเกลือบริโภคสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลาง-การออกแบบและสร้างเครื่องบีบอัดกล่องนม-การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตหลอดพลาสติกชนิดลายเส้นแบบเกลียวและการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องโดยใช้การออกแบบการทดลอง-การออกแบบและสร้างเครื่องมือยึดกระดูกข้อมือ แบบหมุนได้รอบตัว-การออกแบบและสร้างเครื่องย่อยขวดแก้ว-การออกแบบและสร้างเครื่องย่อยเศษผ้า-การออกแบบและสร้างเครื่องล้างขวด-แขนกล (2)-แขนกล-ควบคุมการเปิด-ปิด ประตูเลื่อน โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ (สั่งการด้วยรีโมทคอนโทรล)-เครื่องคั้นน้ำจากหญ้าเฉาก๊วย-เครื่องดัดขึ้นรูปและตัดเส้นลวด-เครื่องทดสอบการรับแรงดันสำหรับขวดแก้ว-เครื่องมือยึดกระดูกข้อนิ้วมือ-เครื่องลวกเส้นบะหมี่ ก๋วยเตี๋ยว-เตาหลอมเศษอลูมิเนียมแบบต่อเนื่อง-เตียงคนไข้อัตโนมัติ-แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการควบคุม-แบบจำลองทางด้าน Logistics เพื่อการกำหนดขนาดโรงสีข้าว โดยพิจารณาการจัดการวัตถุดิบขาเข้า-ปรับปรุงเครื่องลับเครื่องมือตัด-ปัญหาการวางผังโรงงานแบบผลวัติกรณีที่หน่วยงานมีขนาดไม่เท่ากัน-ปัญหาการวางผังโรงงานแบบพลวัต (Dynamic Layout) กรณีหน่วยงานมีขนาดเปลี่ยนแปลงได้ โดยวิธี Simulated Annealing-ปัญหาการหาทำเลที่ตั้งและจัดสรรทรัพยากรของสถานีพักอ้อยในลักษณะพลวัตโดยใช้วิธี Clustering Method-ปัญหาผังโรงงานในกรณีที่หน่วยงานมีขนาดไม่เท่ากันและพื้นที่ผังมีขนาดจำกัด-ปัญหาผังโรงงานแบบพลวัตในกรณีที่หน่วยงานมีขนาดไม่เท่ากันและพื้นที่ฝังมีขนาดจำกัด-เปรียบเทียบคุณสมบัติของอลูมิเนียมหลังการเชื่อมโดยกรรมวิธีที่ต่างกัน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เลือกอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนประถมศึกษา-ผลกระทบของเวลาในการอบชุบพลูเล่โดยวัสดุอย่างง่าย-มูลภัณฑ์กันชนและการวางแผนความต้องการของวัสดุ-ยูนิกราฟิกส์ NX2-รูปแบบพัสดุคงคลังสำหรับธุรกิจขายส่งสินค้าอุปโภค กรณีศึกษา-เรื่องผลกระทบของการตัดด้วยแก๊สต่อเหล็กแหนบ-ศึกษาความสัมฤทธิ์ผลด้านการศึกษาของนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการในโครงการลักษณะพิเศษ-หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต-เหล็กหล่อกราไฟต์ก้อนกลม-ออกแบบและสร้างเครื่องมือฉีดยา-อุปกรณ์ช่วยลดปริมาตรวัสดุนำกลับมาใช้ใหม่ กรณีศึกษากระป๋องอลูมิเนียม-อุปกรณ์มัดหมี่ผ้าไหมมัดหมี่ รุ่น II-อุปกรณ์มัดหมี่ผ้าไหมมัดหมี่-อุปกรณ์มัดหมี่ผ้าไหมมัดหมี่สำหรับขนาดครึ้งเซนติเมตรและลวดลาย 4 สี รุ่น 3

ที่อยู่ร้านค้าโดยสังเขป

17/42 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพฯ ,10800
Website: www.i-dea4u.com

ผู้ลงประกาศ

0809478941 คลิกติดต่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • รหัสประกาศ:
  #18474
 • สถานะ:
  สินค้าใหม่
 • การรับประกัน:
  ไม่มีการรับประกัน
 • จำนวนครั้งที่เข้าชม:
  918 ครั้ง
 • ลงประกาศเมื่อ:
  Mar 11, 2012 , 13:49

  อัพเดทล่าสุด: Mar 11, 2012 , 00:00

 • ชื่อร้าน/บริษัท:
 • อีเมล์:
  ton_project@hotmail.co.th

ค้นหา