Menu Close

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ThaiShopDB ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่ ThaiShopDB เห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวแต่อย่างใดอัพเดทล่าสุดเมื่อ : 19/2/2014 – 10.10 น.

  1. ThaiShopDB มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ซึ่งท่านได้ยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของ ThaiShopDB ซึ่งทาง ThaiShopDB จะให้ความคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวเป็นอย่างดีที่สุด
  2. กรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย เสียหายของข้อมูล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ThaiShopDB ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ ความรับผิด จากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
  3. เนื้อหา ข้อความ ในเว็บไซต์ ที่ผู้ใช้บริการได้ลงประกาศไว้ ถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมให้ทาง ThaiShopDB ดำเนินการจัดการลิขสิทธิ์ การเผยแพร่ และสิทธิ์ในการจัดการฐานข้อมูลแต่เพียงผู้เดียว
  4. ThaiShopDB มิได้ทำหน้าที่ตรวจสอบหรืออนุมัติเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฎในเว็บไซต์ ดังนั้นไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง ThaiShopDB ไม่ต้องรับผิดชอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ และ ThaiShopDB มีสิทธิ์โดยชอบธรรมในการถอดถอนโฆษณา หรือเนื้อหา ข้อความใดๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ โดยไม่ต้องชดเชย หรือรับผิดชอบต่อความเสียหายอันจะเกิดขึ้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการนั้นฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขของ ThaiShopDB
  5. ThaiShopDB ไม่สามารถรับประกันข้อผิดพลาดของเว็บไซต์ อันเกิดจากซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ รวมไปถึงเซิร์ฟเวอร์จะปราศจากไวรัส หรือกลไกอันตรายอื่นๆ เว็บไซต์และข้อมูลที่อยู่ภายในได้รับการจัดสรรเพื่อการนำเสนอ โดยปราศจากการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ทางบริษัทไม่รับรองการค้ำประกันใดๆ รวมทั้งปราศจากข้อเสียเปรียบอันจะเกิดขึ้นต่อไป และไม่รับรองความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ ความถูกต้องของข้อมูล การบริการ ซอฟต์แวร์ ข้อความ กราฟฟิค และเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงถึงกัน
  6. ThaiShopDB จะไม่รับผิดชอบความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการในเว็บไซต์นี้ และเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงกัน ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการทั้งหมด
  7. ThaiShopDB ขอสงวนสิทธิ์ระงับ หรือการจำกัดการใช้บริการบนเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตหรือต้องบอกกล่าวหรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม
  8. ตามข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงนโยบายทาง ThaiShopDB ที่กล่าวถึงในที่นี้ ความขัดแย้งหรือเหตุการณ์ใดๆ อันเกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์นี้ จะได้รับการคุ้มครองและแก้ไขภายใต้กฎหมายไทย โดยให้ดำเนินคดีที่ศาลในราชอาณาจักรไทย ทั้งผู้ใช้บริการ ผู้เกี่ยวข้องและบริษัทต้องยอมรับคำตัดสินของศาลไทยเท่านั้น
  9. ThaishopDB ขอปฏิเสธ และไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากการติดต่อ การเจรจา การตกลง ซื้อขายสินค้า หรือ บริการ โดยอ้างอิงข้อมูลใน ThaiShopDB โดย ThaiShopDB เป็นเพียงคนกลางในการเผยแพร่ข้อมูล ตามที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ระบุ ดังนั้นข้อมูล เนื้อหา และรายละเอียดต่างๆ ที่ได้ปรากฏบนเว็บไซต์ ถือว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์แต่อย่างใด
  10. เนื้อหา และรูปภาพทั้งหมด ในเว็บไซต์ ThaiShopDB ไม่ได้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ ของ ThaiShopDB.com แต่อย่างใด หากมีการพบว่ามีเนื้อหา และรูปภาพ ที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ ThaiShopDB จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และ ThaiShopDB จะทำการลบเนื้อหา และรูปภาพดังกล่าว ที่มีการถูกแจ้งละเมิดลิขสิทธิ์ทันที หากมีข้อถกเถียง เรียกร้อง ชดเชย ค่าเสียหาย จากผู้ที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ ThaiShopDB ไม่มีส่วนรู้เห็นและไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น